Cwestiynau Cyffredin

Beth ydi’r isafswm oedran i ymgeisio?

Yr isafswm oedran ydi 18 ond does dim uchafswm oedran.

Beth ydi’r cyfyngiadau pwysau a thaldra?

Does dim cyfyngiadau taldra a phwysau; fodd bynnag mae pwysau iach yn bwysig oherwydd fe all bod o dan neu dros bwysau effeithio ar eich perfformiad fel diffoddwr tân, eich diogelwch a’ch iechyd cyffredinol.

Pa gymwysterau ydw i angen?

Ar gyfer recriwtio Diffoddwyr Tân yn gyffredinol does dim angen unrhyw gymwysterau penodol, fodd bynnag, i basio’r broses ddethol mae’n rhaid i chi basio profion gallu, felly bydd angen sgiliau llythrennedd, rhifedd a datrys problemau gyfystyr â Sgiliau Hanfodol Lefel 2 neu uwch arnoch chi.

Ar adegau mae’r Gwasanaeth yn recriwtio ar gyfer rolau Diffoddwyr Tân lle mae angen cymwysterau, er enghraifft prentisiaethau uwch neu raglenni arweinwyr y dyfodol, ac yn yr achosion hyn bydd y cymwysterau gofynnol wedi eu nodi yn yr hysbyseb.

Pa brofiad ydw i angen i ymgeisio?

Dim profiad blaenorol gan fod hyfforddiant lawn yn cael ei ddarparu.

Faint fydd y broses recriwtio a dethol yn bara?

Fe all hyn ddibynnu ar adeg y swyddi gwag a dyddiad y cyrsiau i recriwtiaid newydd.

Ar gyfer pobl sydd yn ymgeisio rhwng yr  8fed a’r 10fed o Ebrill, disgwylir y byddant yn cychwyn ar 29ain o Orffennaf 2019.

Faint o amser mae hi’n ei gymryd i hyfforddi?

Fe all hyn dibynnu ar allu’r unigolyn a dyddiad y cyrsiau,  fodd bynnag, mae hi fel arfer yn cymryd 18 mis i ddod yn Ddiffoddwr Tân cymwys.

Faint o gyflog fydda i’n ei ennill?

Mae Diffoddwyr Tân dan hyfforddiant yn ennill cyflog blynyddol o £22,908, ac mae Diffoddwyr tân cymwys yn ennill cyflog blynyddol o £30,533.

Beth ydi’r oriau gwaith?

Mae Diffoddwyr Tân Llawn Amser fel arfer yn gweithio 42 awr yr wythnos ar gyfartaledd a chan ddibynnu ar eu rôl a'u gorsaf maent yn gweithio un o'r patrymau sifft canlynol:

 

 • System Ddyletswydd Sifftiau  - 2 sifft dydd (9am - 6pm), 2 sifft nos  (6pm-9am) a 4 diwrnod 24 awr i ffwrdd o'r gwaith
 • System Criwio Dydd - 4 diwrnod ymlaen (12pm - 10pm ac ar alwad weddill yr amser am 4 diwrnod) ac yna 4 diwrnod i ffwrdd
 • System Ddyletswydd Wledig - 4 diwrnod ymlaen (6am - 6pm gyda'r posibilrwydd o ddarparu gwasanaeth ar alwad weddill yr amser yn ystod y 4 diwrnod pe gofynnir ac fel y bo'n addas) ac yna 4 diwrnod i ffwrdd.

Oes raid i mi fyw yng ngogledd Cymru?

Na, fodd bynnag, os ydych chi’n gweithio yn un o’n gorsafoedd criw dydd, bydd rhaid i chi aros yn yr ardal ymateb.

Oes rhaid i mi fod yn Ddinesydd Prydeinig i ymgeisio?

Caiff pobl o unrhyw genedligrwydd ymgeisio, cyn belled bod gennych chi’r hawl parhaol i aros  yn y DU heb gyfyngiadau.  Bydd rhaid i chi ddangos tystiolaeth o’ch hawl i weithio yn y DU yn ystod y broses recriwtio.

Ydi’r safonau ymgeisio yn wahanol i ddynion o gymharu â merched?

Na. Mae’r asesiadau a’r safonau y mae’n rhaid cwrdd â hwy'r un fath i bawb.

Ga’ i ymgeisio os oes gen i gofnod troseddol?

Dydi cofnod troseddol ddim o reidrwydd yn eich atal rhag dod yn Ddiffoddwr Tân. Rhaid i chi ddatgan unrhyw euogfarnau sydd heb ddod i ben o dan  Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn cynnwys unrhyw droseddau yr ymdriniwyd â hwn mewn llys barn, trwy weithdrefnau disgyblu Gwasanaethau Ei Mawrhydi ac unrhyw droseddau gyrru. 

I weld a ydi euogfarn wedi dod i ben ewch i www.disclosurecalculator.org.uk

Cyn cynnig cyflogaeth i chi rhaid cael dogfen ddatgelu gan y Biwro Cofnodion Troseddol.  Os daw euogfarn i’r amlwg nad ydych chi wedi datgelu, bydd eich cais yn cael ei dynnu yn ôl. 

Faint o heini sydd raid i mi fod?

Rhaid i chi fod yn eithaf ffit a chynnal eich lefelau ffitrwydd drwy gydol eich gyrfa fel diffoddwr tân. Rhaid i chi gwblhau gwerthusiad ffitrwydd i weld a ydi’ch gallu aerobig o leiaf VO2 lefel uchaf 42. Rhaid i chi gynnal pwysau iach a byw bywyd iach.  Gweler yr adran ffitrwydd am ragor o wybodaeth.

Mae gen i anabledd; ga’ i ymgeisio?

Cewch; bydd addasrwydd meddygol yn cael ei bennu yn dilyn asesiad unigol a fydd yn ystyried unrhyw sylwadau neu adroddiadau meddygol yr ydych chi wedi eu cyflwyno,

Rydym ni’n cydymffurfio’n llawn gyda’n dyletswyddau ar faterion yn ymwneud â chydraddoldeb yn unol â’r ddeddfwriaeth bresennol, yn benodol Deddf Cydraddoldeb 2010. 

Ni all y Gwasanaethau Tân ac Achub  addasu gofynion hanfodol y rôl, sydd wedi eu nodi yn y ‘Manyleb Person’ yn y Swydd Ddisgrifiad, na’r Safonau Ffitrwydd sy’n cael eu gosod yn genedlaethol. Mae’r gofynion a safonau hyn wedi cael eu gosod i sicrhau bod unigolion yn ddiogel wrth eu gwaith, er eu diogelwch hwy eu hunain  ac eraill. 

Mae gwybodaeth am y safonau hyn ar gael ar ein gwefan. Os oes gennych chi anabledd a’ch bod yn teimlo y gallwch gwrdd â’r gofynion hanfodol sydd wedi eu nodi yn y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person, ond bod y broses asesu yn eich atal rhag arddangos eich gallu yn llawn, mae’n bosib y gallwn ystyried unrhyw addasiadau rhesymol i’r broses.  I sicrhau ein bod ni’n darparu’r gefnogaeth angenrheidiol, gofynnir i chi roi gwybod i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru am yr anghenion penodol hyn ymlaen llaw.

Ni fydd cyflwr  neu gyfyngiad meddygol yn dderbyniol os ydyw’n cynyddu’r risgiau gweithredol yn sylweddol, er gwaethaf unrhyw addasiadau rhesymol, megis:

 • Cwympo neu gael eich analluogi'n sydyn
 • Cyflwr sy'n amharu ar eich barn neu'n altro'ch ymwybyddiaeth
 • Anaf/afiechyd corfforol neu seicolegol sylweddol   
 • Unrhyw gyflwr a all beryglu'ch iechyd a'ch diogelwch chi ac eraill 

Ga’ i ymgeisio os dwi’n gwisgo sbectol?

Bydd rhaid i chi gael Ffurflen Safonau Golwg gan optegydd cymwys. Y prif ofynion o ran golwg ydi:

 • Aciwtedd gweledol o 6.9 yn y ddwy lygad o leiaf
 • Golwg lliw da  (bydd rhaid i chi gwblhau asesiad golwg lliw os oes gennych chi nam ar eich golwg lliw)
 • Os ydych chi wedi cael llawdriniaeth laser ar eich llygaid, rhaid aros o leiaf 12 mis ar ôl dyddiad y llawdriniaeth cyn ymgeisio.  

Mae gen i ddyslecsia; fydda i’n derbyn unrhyw gefnogaeth?

Mae dyslecsia yn cael ei ystyried fel anabledd a byddwn yn gofyn a oes gennych chi anabledd fel rhan o’r broses recriwtio.  Pan fyddwch chi’n cwblhau’r profion wedi eu hamser byddwn yn gofyn a ydych chi’n dioddef o ddyslecsia ac fe ddylech chi ateb “ydw”.  Byddwn wedyn yn gofyn i chi gysylltu gyda ni’n uniongyrchol wedi hyn fel y gallwn wneud addasiadau rhesymol, megis rhoi mwy o i chi gwblhau’r asesiadau,  Bydd rhaid i chi ddangos tystiolaeth eich bod chi â dyslecsia. 

Mae gen i farf am resymau crefyddol; fydd rhaid i mi ei siafio er mwyn bod yn Ddiffoddwr Tân?  

Mae blew ar yr wyneb (barf a locsyn clust) yn effeithio ar sêl yr Offer Resbiradol (RPE) gan gynnwys yr Offer Anadlu, ac felly mae’n rhaid i’r holl staff gweithredol siafio’u hwyneb yn lân iawn gan na ellir gwarantu sêl ar yr wyneb fel arall. 

Mae gen i nifer o datŵs; fydd hyn yn broblem?

Mae tatŵs yn dderbyniol cyn belled nad ydynt yn rhai sarhaus.  Nid yw tatŵs yn dderbyniol os ydynt yn ddigywilydd, anweddus, hiliol, rhywiaethol, sectyddol, homoffobig neu dreisgar.

Mae gen i nifer o dlysau ar fy nghorff; fydd hyn yn broblem?

Am resymau iechyd a diogelwch, rhaid tynnu clustdlysau a thlysau mewn rhannau eraill o’r corff cyn cychwyn dyletswyddau gweithredol. 

Rhaid i mi weddïo ar adegau penodol o’r dydd am resymau crefyddol; fydd hyn yn bosib?

Oherwydd natur y rôl, mae’n bosib y bydd adegau lle na fydd hyn yn bosibl.  Fodd bynnag, rydym ni’n cefnogi gweithwyr sydd yn dymuno gweddïo yn y gwaith i sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion crefyddol yr unigolion a’n hanghenion gweithredol.  Mae diffoddwyr tân sydd yn ymprydio bob amser yn gwneud yn siŵr eu bod nhw a’u cydweithwyr yn ddiogel drwy reoli eu hegni a’u lefelau hydradiad lle y bo hynny’n angenrheidiol. 

Ga i ddewis pa Orsaf y bydda i’n gweithio ynddi?

Na. Mae diffoddwyr tân yn cael eu lleoli mewn Gorsafoedd lle mae swyddi gwag ar gael.  Mae’n bosib y bydd yn rhaid i  ddiffoddwyr tân symud i a gweithio o orsafoedd eraill os oes angen.

Oes raid i mi allu siarad Cymraeg?

Does dim rhaid i chi fod yn rhugl ond bydd rhaid i chi fod yn barod i ymrwymo i’n cynllun iaith Gymraeg sydd yn mynnu bod pob recriwt newydd yn gallu ennill sgiliau Cymraeg lefel 2, siarad a gwrando, yn ystod cyfnod prawf o 12 mis (os nad ydynt eisoes wedi arddangos y sgiliau hynny wrth ymgeisio)-bydd cefnogaeth lawn a hyfforddant ar gael fel y bo’n briodol. Mae Cymraeg Lefel 2 y golygu gallu deall hanfodion sgwrs yn y gweithle. Ymateb i ofynion syml yn ymwneud â’r swydd a cheisiadau am wybodaeth ffeithiol.  Gofyn cwestiynau syml a deall ymatebiadau syml.  Mynegi rhywfaint o’ch barn cyn belled bod y pwnc yn gyfarwydd.  Deall cyfarwyddiadau pan ddefnyddir iaith syml. 

 

Oes bosib trosglwyddo o wasanaeth tân ac achub arall?

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnal Rhestr Drosglwyddo ar gyfer gweithwyr Gwasanaeth Tân Llawn Amser cyfredol sydd yn dymuno symud i Ogledd Cymru o Wasanaeth Tân ac Achub arall.  Fodd bynnag NI FYDD y Gwasanaeth yn cyfeirio at ei restr drosglwyddo ar gyfer yr ymgyrch recriwtio a fydd ar agor rhwng hanner dydd ar yr 8fed  o Ebrill tan hanner dydd ar y 10fed o Ebrill a bydd rhaid i chi gofrestru ar-lein. 

Os hoffech gael eich hychwanegu i’r rhestr drosglwyddo i gael eich hystyried ar gyfer trosglwyddiad yn y dyfodol cysylltwch â hrdesk@gwastan-gogcymru.org.uk gyda’r wybodaeth isod:

 • Enw llawn (gan gynnwys teitl)
 • Cyfeiriad llawn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Rhif ffôn
 • O ble yr ydych am drosglwyddo
 • Eich rôl bresennol
 • Lleoliad dymunol
 • Sylwadau perthnasol

 

Cwestiynnau Cyffredin am yr Asesiad Ar-lein

Ga’ i wybod beth oedd fy marc pasio?

Nid yw’r Gwasanaeth yn y fath sefyllfa i ddatgelu marciau pasio unigol ar gyfer yr ymgyrch recriwtio, fodd bynnag, bydd y ddogfen adborth ar-lein (a fydd yn cael ei hanfon atoch ar e-bost ar wahân) yn nodi’ch canradd.   Bydd hyn yn golygu y byddwch ymhlith un o’r grwpiau canlynol; is o lawer na’r cyfartaledd, is na’r cyfartaledd, uwch na’r cyfartaledd, llawer uwch na’r cyfartaledd.

 

Beth a olygir wrth ganradd?

Dyma’r ffordd fwyaf cyffredin o adrodd ar ganlyniadau. Yn syml iawn, mae canradd yn golygu un o 100 rhan gyfartal y gellir rhannu grŵp o bobl iddo er mwyn eu graddio e.e. Sgoriodd ymhlith y 95% canradd ym mathemateg. [=cafodd sgôr uwch na 95 y cant o’r dosbarth ym mathemateg].

 

Cafodd fy nghanlyniadau eu graddio fel ‘uwch na’r cyfartaledd’ felly pam wnes i ddim symud ymlaen i’r cam nesaf?

Llwyddodd nifer uchel o ymgeiswyr i gael canlyniadau a oedd yn ‘uwch o lawer na’r cyfartaledd’ a gan fod yn rhaid i’r Gwasanaeth ddefnyddio ei adnoddau’n effeithlon, dim ond yr ymgeiswyr gyda sgoriau uwch sydd wedi cael symud ymlaen i gam nesaf y broses.

 

Mae’r adborth i’r cais yn cyfeirio ar grŵp Norm 1, beth ydi grŵp Norm 1?

Norm 1 ydi’r enw a ddefnyddir gan yr Ymgynghorwyr Asesu a Datblygu (ADC) ar gyfer y sampl o Ddiffoddwyr Tân a Rheolwyr Criw a oedd yn rhan o gamau datblygu’r teclyn hidlo ar-lein. Gofynnwyd i drawstoriad o Ddiffoddwyr Tân a Rheolwyr Criw o bob cwr o Gymru gwblhau’r asesiadau er mwyn pennu ‘sgôr cyfartalog’ i’w ddefnyddio i feincnodi yn ystod y broses recriwtio.

 

Pryd fyddwch chi’n Recriwtio Diffoddwyr Tân WDS/Llawn Amser eto?

Nid oes unrhyw fwriad ar hyn o bryd i recriwtio Diffoddwyr Tân WDS/Llawn Amser yn y dyfodol agos, fodd bynnag, bydd y Gwasanaeth yn recriwtio Diffoddwyr Tân Prentis yn ystod misoedd yr haf (nid oes cyfyngiad oedran ar gyfer y cynllun prentisiaeth hwn) ac mae croeso i chi ymgeisio.

 

Fydda i’n cael fy rhoi ar restr gadw ac, os felly, am faint o amser fydd y rhestr yn ddilys?

Dim ond ymgeiswyr sydd yn llwyddiannus ym mhob cam o’r broses recriwtio a dethol fydd yn cael eu rhoi ar restr gadw. Bydd cyflogaeth yn cael ei gynnig i’r rhai ar y rhestr gadw os daw swyddi yn wag yn ystod y 24 mis nesaf.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen