Asesiadau Effaith ar gydraddoldeb

Asesiadau Effaith ar gydraddoldeb

Y mae gofyn i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru fel awdurdod cyhoeddus roi sylw dyledus i'r canlynol wrth wneud penderfyniadau er mwyn:

  1. atal gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth, a
  2. symud ymlaen gyda chydraddoldeb.
  3. mae gofyn i ni hefyd feithrin perthynas dda rhwng y bobl hynny sy'n rhannu rhai o'r nodweddion gwarchodedig a'r rhai sydd ddim.

Un ffordd o roi sylw dyledus yw cwblhau asesiadau o'r effaith posib y gall newidiadau i bolisïau, gweithdrefnau ac arferion ei gael ar gydraddoldeb.

Nod yr asesiadau effaith ar gydraddoldeb yw sicrhau bod materion yn ymwneud â chydraddoldeb wedi eu hystyried drwy gydol y broses o wneud penderfyniadau ar y gwaith yr ydym ni'n ei wneud.

Mae'r Asesiadau yn amlygu risgiau ac yn manteisio i'r eithaf ar fuddion y cynigion yn nhermau cydraddoldeb.  Y maent felly'n ein helpu i sicrhau bod gan bawb fynediad cydradd at ein gwasanaethau ac y maent yn dangos ein bod wedi ystyried pawb y gallai'r cynigion effeithio arnynt.  Maent yn ein helpu i gwrdd â'n goblygiadau deddfwriaethol o dan ein dyletswyddau cydraddoldeb cyffredinol (Deddf Cydraddoldeb Sengl  2010).

Bydd ein hagwedd tuag at yr Asesiadau yn ein helpu i atgyfnerthu'r gwaith yr ydym ni'n ei wneud i hybu cydraddoldeb.

Trais yn seiliedig ar Ryw

Asesiad Effaith Cychwynnol - Iechyd a Diogelwch

Asesiad Effaith Llawn - Iechyd a Diogelwch

Datguddio er lles y cyhoedd (chwythu'r chwiban) a Llwgrwobrwyo

Recriwtio a Dethol

Canllawiau Iechyd a Ffitrwydd 

Polisi Gweithio Hyblyg  

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen