Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Ardal y Dwyrain (Wrecsam a Sir y Fflint)

Ardal y Dwyrain (Wrecsam a Sir y Fflint)

Cyflwyniad gan Reolwr Partneriaethau a Chymunedau, Tim Owen.

Rydym yn ffinio â Sir Ddinbych, Powys, Swydd Amwythig a Swydd Gaer i'r dwyrain. Mae bwrdeistref Wrecsam yn cwmpasu ardal o 195 Milltir Sgwâr (tua 505 km Sgwâr) ac mae Sir y Fflint yn cwmpasu ardal o 169 Milltir Sgwâr (tua 437 km sgwâr). Y prif ffyrdd yw'r A55, a'r A483, y llwybr i Dde Cymru.

Mae Wrecsam, a Sir y Fflint yn gartref i’r dref fwyaf yng Ngogledd Cymru yn ogystal â’r crynodiad mwyaf o ddiwydiant, mae’n debyg mai Airbus a JCB yw’r cwmnïau mwyaf adnabyddus. Y rhanbarth hwn yw pwerdy economaidd Gogledd Cymru.

Mae dros 250,000 o bobl yn byw mewn dros 100,000 o eiddo domestig ar draws Wrecsam a Sir y Fflint ac yn cael eu gwasanaethu gan nifer o ysgolion, colegau ac ysbytai.

O fewn yr ardal, mae gennym rai o'r cefn gwlad mwyaf deniadol yng Ngogledd Cymru sy'n darparu cynefin ar gyfer rhywogaethau gwarchodedig amrywiol megis y rugiar ddu. Mae adeiladau a nodweddion treftadaeth fel castell y Waun, Plas Erddig, safle treftadaeth y byd traphont ddŵr Pontcysyllte a thwnnel y Milwr yn cynrychioli hanes cyfoethog yr ardal a hanes hir o warchod a defnyddio ei hadnoddau.

Ein nod yw atal, amddiffyn ac ymateb i bob math o sefyllfaoedd yn amrywio o ddelio â gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, ymladd tanau, Achub o Ddŵr, Digwyddiadau Cemegol, Llifogydd ac addysgu'r cymunedau lleol ynghylch diogelwch tân yn y cartref a gorfodi deddfwriaeth diogelwch tân.

Adnoddau

O fewn yr ardal mae gennym ddwy orsaf amser llawn yng Nglannau Dyfrdwy a Wrecsam, sydd â chriw 24 awr y dydd 365 diwrnod y flwyddyn. Mae Canolfan Adnoddau Ambiwlans a Gwasanaethau Tân Wrecsam yn orsaf gyfunol gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru. Mae hyn yn galluogi staff rheng flaen a staff cymorth i weithio ochr yn ochr o'r ddau sefydliad i wella cymuned fwy diogel. Mae gan Ganolfan Adnoddau Wrecsam uned achub dechnegol, llwyfan ysgol awyrol, uned diogelu'r amgylchedd, yn ogystal â thri pheiriant diffodd tân.

Mae gan Orsaf Dân Glannau Dyfrdwy uned achub o ddŵr sy'n cynnwys cwch, tendr ewyn a dau beiriant diffodd tân.

Mae gennym chwe gorsaf wrth gefn, lle mae'r criwiau'n ymateb i hysbyswr, pryd bynnag y bydd eu hangen mewn argyfwng, mae'r rhain wedi'u lleoli yn; Y Waun, Johnstown, Yr Wyddgrug, Y Fflint, Treffynnon a Bwcle.

Diogelwch Tân

Mae'r tîm diogelwch tân deddfwriaethol wedi'i leoli yng Ngorsaf Dân Bae Colwyn, ac mae'n darparu gwasanaeth i bob ardal drwy gydol Sir Ddinbych a Chonwy.

Diogelwch Tân Cymunedol

Mae diogelwch cymunedol yn rôl allweddol o fewn ein cynllun gweithredu, ac mae'r holl staff yn gweithio gyda thrigolion lleol i hyrwyddo diogelwch tân cymunedol. Mae gan orsafoedd criw dydd a gorsafoedd tân amser cyflawn swyddogaeth diogelwch tân cymunedol hanfodol yn ychwanegol at y swyddogaeth weithredol.

Partneriaethau

Ein nod yw parhau i ffurfio partneriaethau newydd a gwella ein partneriaethau sydd eisoes wedi'u sefydlu gyda'n holl grwpiau targed yn yr ardal, i ddarparu sylfaen dda i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru barhau i wasanaethu cymunedau Conwy a Sir Ddinbych, a chyrraedd ein grwpiau targed/mewn perygl. Mae ein staff yn gweithio’n rhagweithiol ochr yn ochr ag asiantaethau partner, ac yn mynychu cyfarfodydd rheolaidd mewn gwahanol fforymau. Bydd hyn yn help mawr i'r sir a'r sefydliad gyflawni ein targedau.

Maen nhw’n gweithio’n rhagweithiol ochr yn ochr ag asiantaethau partner, lle bynnag y bo modd, i gyflawni ein nod cyffredinol o achub bywydau ac atal tân ac anafiadau rhag tân.

Archwiliadau diogelwch tân yn y cartref

Am archwiliad diogelwch tân yn y cartref rhad ac am ddim ffoniwch rhadffôn ar 0800 169 1234 neu ffoniwch y Swyddog Diogelwch Tân ar 01745 325777.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen