Ariannol

Ariannol

Hysbysiadau Cyhoeddus

ARCHWILIAD CYFRIFON 2021/2022

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN dan Adrannau  30 a 31 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (fel y manylwyd ymhellach yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014)

1   Rhwng 1 Gorffennaf a 28 Gorffennaf 2022 yn gynwysedig, rhwng 10.00 y.b. a 4.00 y.p. o ddydd Llun i ddydd Gwener, gall unrhyw un sydd â diddordeb, ar ôl cyflwyno cais i’r Prif Weithredwr, archwilio a gwneud copïau o gyfrifon y sefydliadau a enwir uchod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, ynghyd â'r holl lyfrau, gweithredoedd, cytundebau, biliau, talebau a derbynebau ym Mhencadlys yr Gwasanaeth. Cysylltwch â ni ymlaen llaw ar 01745 535282 neu 07787 578559.

2   Ar neu ar ôl 29 Gorffennaf 2022 am 09.30 y.b. bydd yr Archwiliwr Cyffredinol Cymru neu ei gynrychiolydd o Archwilio Cymru, Uned 5325, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, LL22 8LG, ar gais unrhyw etholwr llywodraeth leol yn yr ardal y mae’r cyfrifon yn berthnasol iddynt, yn rhoi cyfle i ofyn fynd gerbron yr Archwiliwr ym Mhencadlys y Gwasanaeth a enwyd a chyflwyno gwrthwynebiad i unrhyw un o’r cyfrifon. Cysylltwch ymlaen llaw ar 02920 320500.

3   Ni all etholwr neu ei gynrychiolydd wneud unrhyw wrthwynebiad oni bai fod yr Archwiliwr Cyffredinol wedi derbyn hysbysiad ysgrifenedig o’r gwrthwynebiad arfaethedig ymlaen llaw ac ar ba sail y mae’n cael ei wneud. Dylid anfon copi o’r hysbysiad i’r sawl sydd wedi llofnodi isod yn y cyfeiriad a nodir.

Yn ddyddiedig ar 9 Mai 2022

Dawn Docx, Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr

Dafydd Edwards CPFA, Trysorydd i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru                           

Cwblhad Archwiliad 202/21 dyddiedig 22 Hydref 2021

Archwiliad Cyfrifon 2020/21 dyddiedig 22 Mehefin 2021

Adrannau 30-31 dyddiedig 26 Mai 2021

Cwblhad Archwiliad 2019/20
Rhybudd Archwiliad Cyfrifon dyddiedig 14 Gorffennaf 2020
Rhybudd Archwiliad Cyfrifon dyddiedig 2 Gorffennaf 2020
Cwblhad Archwiliad 2018/19

Am fanylion am Reoliadau Ariannol yr Awdurdod, gweler y dogfennau isod:

Rheoliadau Ariannol

Polisi Gwrth-Dwyll a Llygredd ATAGC

Rheolau Gweithdrefnau Contractau ATAGC

Amodau Archebion GTAGC


Datganiadau o Gyfrifon:

Cyfrifoldeb y Cyngor yw hygrededd gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a'r gwaith o gynnal y wefan honno; nid yw'r gwaith a gyflawnir gan archwilwyr yn cynnwys ystyriaeth o'r materion hyn ac, yn unol â hynny, nid yw archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldebau am unrhyw newidiadau a allai fod wedi cael eu cyflwyno i'r datganiadau ariannol ers eu cyflwyno'n wreiddiol ar y wefan.

 

Datganiad o Gyfrifon 2020/21

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020/21

Datganiad o Gyfrifon 2019/20
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2019/20Datganiad o Gyfrifon 2018/19
Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2018/19

Datganiad o gyfrifon 2017/18 
Datganiad o Gyfrifon 2016/17

Llythyrau Archwiliad Blynyddol

Llythyr Archwilio Blynyddol 2019/20

Llythyr Archwilio Blynyddol 2018/19

Llythyr Archwiliad Blynyddol 2017/18


Datganiadau o gyfrifon a gwybodaeth am gyflogau aelodau 2012-2016

Datganiadau o gyfrifon a gwybodaeth am gyflogau aelodau 2008-2012

Datganiadau o gyfrifon a gwybodaeth am gyflogau aelodau 2004-2008

 


Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol:

Atodlen Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2020/21

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2021/22

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2020/21

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2019/20
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2018/19
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2017/18
Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2016/17


Datganiadau Polisi Cyflogau:

Datganiad Polisi Cyflogau 2022/23

Datganiad Polisi Cyflogau 2021/22

Datganiad Polisi Cyflogau 2020/21

Datganiad Polisi Cyflogau 2019/20

Datganiad Polisi Cyflogau 2018/19
Datganiad Polisi Cyflogau 2017/18
Datganiad Polisi Cyflogau 2016/17
Datganiad Polisi Cyflogau 2015/16
Datganiad Polisi Cyflogau 2014/15


Menter Twyll Cenedlaethol (MTC)

Ymarfer paru data yw'r Menter Twyll Cenedlaethol sydd yn cynorthwyo i atal a chanfod twyll a gordaliadau.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn unol â’i bwerau o dan Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i holl awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth sydd ganddo i'r diben hwn. Rhennir y wybodaeth gyda Swyddfa Archwilio Cymru. Fel cyrff cyhoeddus mae'n ddyletswydd arnom i ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir, ac i'r perwyl hwn mae'n bosib y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a dderbyniwyd gennych ar gyfer y dibenion canlynol er mwyn atal a chanfod twyll.

  • Cyflogres
  • Pensiynau
  • Credydwyr

Gallwn rannu'r wybodaeth hyn gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus ar gyfer y diben hwn.

Am ragor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, ewch i wefan Archwilio Cymru 

Cwblheir y gwaith yn unol â Chod Ymarfer Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Baru Data, sydd yn sicrhau bod y wybodaeth bersonol yn cael ei gwarchod yn briodol yn ystod y broses.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen