Y Pwyllgor Safonau

Y Pwyllgor Safonau

Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau yn unol â gofynion Deddf Llywodraeth Leol 2000, a gosodwyd ei Gylch Gwaith yn 2003. Mae ei ddyletswyddau'n cynnwys ystyried cwynion yn erbyn aelodau'r Awdurdod sy'n cael eu cyfeirio ato gan yr Ombwdsmon a chaniatáu gollyngiadau. Mae hefyd yn cynghori'r Awdurdod ar faterion yn ymwneud â safonau.


Mae'r pwyllgor yn cynnwys chwe aelod, a phedwar ohonynt yn annibynnol. Ni all y cynrychiolwyr sydd o blith yr Awdurdod Tân ac Achub fod yn rhai sydd â swydd ar yr Awdurdod. Mae'r Cadeirydd a'r Dirprwy Gadeirydd yn dod o blith yr aelodau annibynnol.

Mae'r pwyllgor yn cyfarfod dwywaith y flwyddyn, ond fe allant gyfarfod yn amlach os oes angen.


Cliciwch yma i weld  Cylch Gwaith y Pwyllgor

Aelodaeth y Pwyllgor

Aelodau Annibynnol

S Ellis
J Hughes
G Murgatroyd
H G Pritchard

Cynrychiolwyr o Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen