Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Ariannol

Ariannol

Hysbysiadau Cyhoeddus

Datganiad o Gyfrifon 2023/24

Cwblhad Archwiliad 2022/2023

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad 2022-23

Hysbysiad o Hawliau Archwilio ar gyfer Archwilio Cyfrifon 2023-24


Am fanylion am Reoliadau Ariannol yr Awdurdod, gweler y dogfennau isod:

Rheoliadau Ariannol

Polisi Gwrth-Dwyll a Llygredd ATAGC

Rheolau Gweithdrefnau Contractau ATAGC

Safonau Pryniant Safonol


Datganiadau o Gyfrifon:

Cyfrifoldeb y gwasanaeth yw hygrededd gwefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a'r gwaith o gynnal y wefan honno; nid yw'r gwaith a gyflawnir gan archwilwyr yn cynnwys ystyriaeth o'r materion hyn ac, yn unol â hynny, nid yw archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldebau am unrhyw newidiadau a allai fod wedi cael eu cyflwyno i'r datganiadau ariannol ers eu cyflwyno'n wreiddiol ar y wefan.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi ardystio ac adrodd ar y cyfrifon hyn yn y ffurf y cawsant eu drafftio'n wreiddiol. Cyfieithiad o'r fersiwn Saesneg gwreiddiol yw'r fersiwn hwn. Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru sydd yn gyfrifol am gywirdeb y cyfieithiad, nid yr Archwilydd Cyffredinol.

Datganiad o Gyfrifon Heb Ei Archwilio 2023-24

Datganiad o Gyfrifon 2022-2023

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022-23


Llythyrau Archwiliad Blynyddol

Dogfennau Archwilio Blaenorol 2017-2021


Datganiadau o gyfrifon a gwybodaeth am gyflogau aelodau 2020-2024

Datganiadau o gyfrifon a gwybodaeth am gyflogau aelodau 2016-2020

Datganiadau o gyfrifon a gwybodaeth am gyflogau aelodau 2012-2016

Datganiadau o gyfrifon a gwybodaeth am gyflogau aelodau 2008-2012

Datganiadau o gyfrifon a gwybodaeth am gyflogau aelodau 2004-2008


Cynllun Cydnabyddiaeth Ariannol:

Atodlen Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau 2022/23

Cyflogau a Lwfansau a dalwyd i Aelodau'r Awdurdod 2022/23


Datganiadau Polisi Cyflogau:

Datganiad Polisi Cyflogau 2022/23

2014-22 Datganiad Polisi Cyflogau


Cynlluniau Gwariant

Strategaeth Adnoddau Tymor Canolig

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru a’ch Treth Gyngor 2024/2025

_______________________________________________________________________________________________________

Menter Twyll Cenedlaethol (MTC)

Ymarfer paru data yw'r Menter Twyll Cenedlaethol sydd yn cynorthwyo i atal a chanfod twyll a gordaliadau.

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn unol â’i bwerau o dan Rhan 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i holl awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth sydd ganddo i'r diben hwn. Rhennir y wybodaeth gyda Swyddfa Archwilio Cymru. Fel cyrff cyhoeddus mae'n ddyletswydd arnom i ddiogelu'r arian cyhoeddus a weinyddir, ac i'r perwyl hwn mae'n bosib y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a dderbyniwyd gennych ar gyfer y dibenion canlynol er mwyn atal a chanfod twyll.

  • Cyflogres
  • Pensiynau
  • Credydwyr

Gallwn rannu'r wybodaeth hyn gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus ar gyfer y diben hwn.

Am ragor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, ewch i wefan Archwilio Cymru 

Cwblheir y gwaith yn unol â Chod Ymarfer Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Baru Data, sydd yn sicrhau bod y wybodaeth bersonol yn cael ei gwarchod yn briodol yn ystod y broses.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen