Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Panel Gweithredol

Panel Gweithredol

Mae gan y Panel Gweithredol swyddogaeth eithaf amrywiol gan ymdrin â phynciau megis penodi uwch swyddogion, ystyried materion yn ymwneud â disgyblaeth a phensiynau, ac ymdrin â materion polisi a chyfansoddiadol fel y cyfyd yr angen.

Mae fel arfer yn ymdrin ag ymatebion i bapurau ymgynghorol a datblygiadau eraill o ran polisi, ac yn gwneud argymhellion i'r Awdurdod Tân ac Achub ar ei bolisau allweddol, gan gynnwys y Cynllun Gwella a Lles. Mae'r Panel, fel arfer, yn ymdrin â phenodi is-bwyllgor arbennig at y diben.

Gosodwyd Cylch Gwaith y Panel yn 2001 ac fe'i hadolygir fel y bo'r angen. Mae'n cynnwys y Cadeirydd a'r Is-Gadeirydd a dau aelod o bob awdurdod cyfansoddol. Y Cadeirydd neu, yn ei absenoldeb, yr is-Gadeirydd, sy'n ei gadeirio.

Mae'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn, rhwng cyfarfodydd yr Awdurdod Tân ac Achub, er y gellir cynnal cyfarfodydd ychwanegol yn dibynnu ar y gwaith, ac yn benodol, pa faterion personél sydd angen eu trafod.


Cliciwch yma i weld:

Cylch Gwaith y Panel Gweithredol

Cyfarfodydd Panel Gweithredol - 2019 ymlaen

 

Aelodau'r Panel Gweithredol

Cynghorydd Dylan Rees (Cadeirydd)
Cynghorydd Paul Cunningham (Dirprwy Cadeirydd)

Cynghorydd Carol Beard
Cynghorydd Chrissy Gee
Cynghorydd Alan Hughes
Cynghorydd Chris Hughes

Cynghorydd Gareth A Roberts
Cynghorydd Rondo Roberts
Cynghorydd Paul Rogers
Cynghorydd Gareth Sandilands
Cynghorydd Dale Selvester
Cynghorydd Ken Taylor
Cynghorydd Rob Triggs

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen