Gyda'n gilydd, gallwn achub bywyd

Paul Scott ydw i, Uwch Reolwr Diogelwch Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Gyda'r tymhorau'n newid a'r gaeaf yn prysur agosáu, bydd pob un ohonom yn ceisio cadw'n gynnes. Roeddwn eisiau manteisio ar y cyfle hwn i apelio unwaith eto at bawb yng Ngogledd Cymru i'n helpu i'n cefnogi ni yn ein gwaith i gadw ein cymunedau'n ddiogel y gaeaf hwn.

Efallai y byddwch yn cofio imi lansio'r ymgyrch ‘Achubwch Fywyd yn gynharach eleni, a apeliodd ar bawb i helpu i amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Mae'r gefnogaeth a'r ymateb positif wedi bod yn llethol, a hoffwn ddiolch i chi gyd am ymateb mor dda.

Fodd bynnag, yn anffodus, mae pobl yn dal i golli eu bywydau yng Nghymru oherwydd tanau yn y cartref.

Rydym eisiau i bawb gymryd ychydig funudau i gysylltu â’r bobl hynny a allai fod yn fwy agored i niwed rhag tân - gallent fod yn gymydog, yn berthynas neu'n rhywun rydych chi’n gofalu amdano. 

Mae gan lawer ohonom bobl oedrannus neu fregus yn ein bywydau a allai wneud gydag ychydig o gymorth ychwanegol o bryd i'w gilydd – a thrwy sicrhau bod ganddynt larwm mwg ar bob llawr o'u cartref., gallech fod yn achub bywyd.

Os ydych chi'n meddwl y gallai fod angen ein help arnynt i gadw mor ddiogel â phosibl, cysylltwch â ni.

Yn ystod y misoedd oerach a chyda'r clociau ar fin newid a’r nosau yn mynd yn fwy tywyll, efallai y byddwn yn treulio mwy o amser dan do – ond rwy'n apelio arnoch i beidio ag anghofio gwneud ymdrech ychwanegol i fynd allan a gwneud y cysylltiad hollbwysig hwnnw.

Rydym angen eich helpu i gyrraedd mwy o bobl a allai fod angen ein help - gyda'n gilydd, gallwn achub bywyd.

Isod, gallwch weld rhywfaint o awgrymiadau diogelwch sylfaenol y gallwch eu rhannu ar gadw'n ddiogel rhag tân yn y cartref:

 

Gwnewch yn siŵr bod gennych larymau mwg sy'n gweithio wedi'u gosod

Mae'r rhan fwyaf o danau yn y cartref yn dechrau ar ddamwain – a gall yr effeithiau fod yn ddinistriol. Mae larymau mwg yn rhoi rhybudd cynnar, sy'n caniatáu amser hanfodol i chi ddianc. Maen nhw wir yn achub bywydau.

Gallwch ein ffonio ni ar 0800 169 1234 i gofrestru i gael archwiliad diogel ac iach – gallwch gael rhagor o wybodaeth yma

 

Defnyddiwch y gwiriad diogelwch amser gwely hwn i helpu i atal tân yn y cartref - rydych chi bron deirgwaith yn fwy tebygol o gael eich lladd mewn tân sy'n dechrau yn ystod y nos.

  • Trowch bob offer trydanol i ffwrdd a’u tynnu o’r plygiau. (Dim ond yr offer hynny sydd wedi'u cynllunio i'w gadael ymlaen y dylech eu gadael ymlaen - er enghraifft, rhewgelloedd, oergelloedd a radios cloc.)
  • Dylech wneud yn siŵr fod y popty, y gril a'r hob yn cael eu troi i ffwrdd,
  • Peidiwch â gadael y peiriant golchi, y sychwr dillad neu'r peiriant golchi llestri i redeg dros nos (maen nhw’n risg tân oherwydd eu watedd uchel a'u moduron).
  • Trowch yr holl wresogyddion nwy a thrydan i ffwrdd, a rhowch gard o flaen tân agored.
  • Gwnewch yn siŵr bod canhwyllau wedi cael eu diffodd cyn gadael ystafell - peidiwch byth â gadael un heb ei oruchwylio.
  • Gwnewch yn siŵr bod unrhyw sigaréts, sigarennau a phibellau wedi'u rhoi allan yn iawn, a pheidiwch byth ag ysmygu yn y gwely. Gallech ddisgyn i gysgu a rhoi eich dillad gwely ar dân ar ddamwain.
  • Caewch bob drws. Drwy gau drysau, gallwch ddiogelu eich llwybr dianc rhag tân. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn cartrefi lle na fyddech yn gallu dianc o ffenestr, er enghraifft, os ydych chi’n byw mewn fflat uchel.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n troi eich blanced drydan i ffwrdd cyn mynd i'r gwely.
  • Cyn prynu dillad nos, ewch i www.dti.gov.uk i gael arweiniad ar labelu. Nid yw label sydd â 'low flammability' arno o reidrwydd yn golygu na fydd y cynnyrch yn mynd ar dân.
  • Gwiriwch fod eich llwybr dianc yn glir o rwystrau, a gwnewch yn siŵr bod allweddi ffenestri a drysau ar gael yn hawdd.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen