Lansio’r ymgyrch ‘Dweud Nid Difaru’ yn Llandudno

Postiwyd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn lansio ymgyrch newydd yn Llandudno heddiw sydd yn erfyn ar drigolion i helpu i adnabod pobl yn y gymuned sydd mewn mwy o berygl o ddioddef tân yn y cartref.

Mae Kevin Jones, Rheolwr Diogelwch Cymunedol Conwy a Sir Ddinbych yn egluro:

“Yn ogystal ag ymateb i danau, rydym hefyd yn gweithio i atal tanau rhag digwydd yn y lle cyntaf – ac rydym angen help trigolion lleol i gyflawni’r gwaith yma.

“Rydym ni’n gofyn ar i bobl Llandudno gefnogi’r ymgyrch ‘Dweud nid Difaru’.

“Rydym ni’n llwyr ymwybodol bod aelodau’r gymuned sydd mewn mwy o berygl o ddioddef tân hefyd yn bobl fregus iawn, un ai oherwydd y ffordd y maent yn dewis byw eu bywyd neu oherwydd eu hamodau byw.

“Yn aml iawn mae pobl, yn anffodus, yn anwybyddu arwyddion damwain sydd yn siŵr o ddigwydd.

“Felly rydym ni eisiau i bobl gysylltu gyda ni os ydynt yn adnabod rhywun sydd mewn perygl fel y gallwn ni gymryd camau i helpu i atal tân rhag digwydd yn y gobaith o achub bywydau.

“Mae’r arwyddion y dylai pobl fod yn wyliadwrus ohonynt yn cynnwys, er enghraifft, ysmygu yn y gwely, anghofio am fwyd sydd yn coginio, celcio, rhywun sydd yn dod adref yn aml ar ôl bod yn yfed a cheisio coginio. Mae’r rhain i gyd yn cynyddu’r perygl o dân.

“Mae ein ple yn syml; peidiwch ag anwybyddu’r arwyddion – os ydych chi’n credu bod rhywun mewn perygl yna codwch y ffôn a rhowch wybod i ni. Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei drin yn gyfrinachol.

“Peidiwch â’i gadael hi’n rhy hwyr – peidiwch a gadael i rywun yr ydych chi’n ei adnabod fod y person nesaf i farw mewn tân. Trwy weithio gyda’n gilydd gallwn achub bywyd.”

 

Gallwch gysylltu gyda Kevin a’i dîm ar 01745 352777.

Mae modd dilyn yr ymgyrch ar Facebook a Twitter yn ogystal – cadwch lygaid am #DweudNidDifaru.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen