Aros yn ddiogel ar noson tân gwyllt eleni

Postiwyd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn apelio i bobl ifanc i osgoi anaf difrifol neu hyd yn oed farwolaeth wrth chwarae gyda thân gwyllt a goleuo coelcerthi.

Gyda llai nag wythnos i fynd cyn noson tân gwyllt, mae’r gwasanaeth tân ac achub yn annog y cyhoedd yng Ngogledd Cymru i fod yn ofalus gyda thân gwyllt ac i fynychu arddangosfa wedi’i threfnu.

Meddai Kevin Roberts, Uwch Swyddog Diogelwch Tân: "Mae diogelwch ar yr adeg hon o’r flwyddyn yn gyfrifoldeb i bawb. Ni fedrwn orbwysleisio mai’r ffordd orau o leihau nifer yr anafiadau wrth ddathlu yw mynychu digwyddiadau wedi’i trefnu. Dyma’r peth mwyaf diogel, mae’r cyfleusterau gorau yno ac maent yn cynnig y gwerth gorau am arian. Mae dathliadau tân gwyllt yn achosi cynnydd mewn pryderon i bobl hŷn a rhai sydd ag anifeiliaid anwes, felly mae mynd i ddigwyddiadau cymunedol yn helpu i leihau’r pryderon hyn.

“Ewch i’n gwefan, tudalen Facebook neu twitter i gael rhestr o ddigwyddiadau wedi eu trefnu ledled Gogledd Cymru.

"Os ydych yn mynnu defnyddio tân gwyllt eich hun, dilynwch y cod diogelwch ar gyfer tân gwyllt."

 Cod Diogelwch Tân Gwyllt

 - Prynwch dân gwyllt wedi eu marcio CE yn unig.

- Peidiwch ag yfed alcohol os ydych am danio tân gwyllt.

- Cadwch dân gwyllt mewn blwch wedi ei gau.

- Dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer pob eitem.

- Goleuwch nhw hyd braich, gan ddefnyddio tapr.

- Sefwch yn ôl.

- Peidiwch byth â mynd yn agos at dân gwyllt sydd wedi ei oleuo. Hyd yn oed os nad yw wedi tanio, gall ffrwydro o hyd.

- Peidiwch byth â rhoi tân gwyllt yn eich poced, neu eu taflu.

- Dylech oruchwylio plant bob amser o gwmpas tân gwyllt.

- Goleuwch ffyn gwreichion fesul un, a gwisgwch fenyg.

- Peidiwch byth â rhoi ffyn gwreichion i blant dan bump oed.

- Cadwch anifeiliaid anwes yn y tŷ.

 "Os ydych chi’n bwriadu cael coelcerth, hysbyswch Ystafel Reoli Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru trwy ffonio 01931 522 006."

Os ydych chi’n ymwybodol bod pobl yn camddefnyddio tân gwyllt i beri difrod i eiddo neu achosi anaf, cysylltwch â Heddlu Gogledd Cymru ar 101, neu mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen