Wythnos Ymwybyddiaeth Celcio

Postiwyd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Celcio'r wythnos hon.  Dyma yw'r wythnos genedlaethol gyntaf o'i math i gael ei chynnal yn y DU.

Cynhelir yr ymgyrch gan Gymdeithas y Prif Swyddogion Tân yr wythnos hon (Mai 19 - 25) ac y mae'n canolbwyntio ar y risgiau y mae celcwyr yn eu hwynebu.

Meddai Gary Brandrick, Uwch Reolwr Diogelwch Tân: "Mae pop un ohonom yn tueddu i gadw pethau nad ydym ni eu hangen.  Mae gan rai ohonom lawer o bethau a dim digon o le i'w cadw.  Ond mae celcio yn fater cymhleth sydd yn mynd y tu hwnt i annibendod neu betruster.

"Gall celcwyr lenwi ystafelloedd cyfan o'r llawr i'r nenfwd, gan adael dim ond ychydig iawn o le iddynt fyw ynddo.  Y mae cadw cymaint o eiddo â hyn yn y cartref yn achosi peryglon tân, ac y mae'n ei gwneud hi'n anodd iawn i ddiffoddwyr tân fynd i mewn i'r cartref i daclo'r tân.

"Mae defnyddiau sydd wedi cael eu celcio yn achosi perygl i ddiffoddwyr tân sydd angen mynd i mewn i eiddo i chwilio am bobl sydd ar goll,  gall yr eitemau sydd wedi cael eu storio syrthio a rhwystro'r llwybr i mewn ac allan o'r eiddo ac, wrth gwrs, gall gynyddu maint y tân yn sylweddol."

"Rydym felly'n annog unrhyw un sydd yn adnabod celciwr i weithio gyda ni i  ddod o hyd i ffyrdd o leihau'r peryglon.

"Mae celcwyr fel arfer yn casglu eitemau megis papurau newydd, cylchgronau, llyfrau a dodrefn meddal - eitemau hylgsog iawn.

"Drwy gynnig archwiliadau diogelwch tân yn y cartref, a gosod larymau mwg gallwn weithio gyda chelcwyr i wneud eu cartrefi'n fwy diogel rhag tân.

"Os oes angen cymorth pellach arnynt i leihau'r peryglon a'r effaith y mae celcio yn ei gael ar eu bywydau, gallwn eu hatgyfeirio at un o'n hasiantaethau partner.  Rydym ni am sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl rhag tân , beth bynnag fo'r amgylchiadau yn eu cartref."

Os hoffech gofrestru am archwiliad diogelwch tân yn y cartref, ewch i www.larwmmwgamddim.co.uk neu galwch 0800 1691234.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen