Cofrestr o Fuddiannau

Cofrestr datgan cysylltiadau

Adran 1: Yr wyf i, _MEIRICK LLOYD DAVIES, yn hysbysu bod gennyf y cysylltiadau a ganlyn:

1. Rhowch fanylion am unrhyw gyflogaeth neu fusnes a weithredir gennych.

Enw Cyflogwr neu Gorff

Disgrifiad o'ch Gwaith

Dim

 

 

2. Nodwch enw’r person sy’n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni yr ydych yn bartner ynddo, a/neu enw unrhyw gwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo.

Enw'r Unigolion neu'r Corff sy'n gwneud taliadau

 

Dim

 

 

3. Nodwch enw unrhyw berson, (ac eithrio cyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol, cyngor cymuned, awdurdod tân neu Awdurdod Parc Cenedlaethol), sydd wedi eich talu un ai mewn perthynas â’ch etholiad neu unrhyw gostau eraill i chi wrth ymgymryd â’ch dyletswyddau fel Aelod

Enw'r Unigolyn sy'n gwneud y taliad

 

Dim

 

 

4. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol sydd â man busnes neu dir yn ardal GOGLEDD CYMRU, ac y mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warantau yn y busnes hwnnw sy’n uwch na gwerth enwol o £25,000 neu ganfed rhan o gyfanswm cyfalaf cyfranddaliadau wedi’i ddyroddi y corff hwnnw.

Enw'r Corff Corfforaethol

 

Dim

 

 

5. Disgrifiwch unrhyw gytundeb am nwyddau, wasanaethau neu waith a wnaethpwyd rhwng unrhyw Gyngor a/neu Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ardal GOGLEDD CYMRU a chi neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo, neu gorff sydd fel y disgrifiad a nodir ym mharagraff (d) uchod

Disgrifiad o'r Contract

 

Dim

 

 

6. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo* ac sydd yn ardal GOGLEDD CYMRU.(* Golyga hyn fod yn berchennog, landlord neu denant y tir neu’r eiddo (yn cynnwys eich cartref), ac eithrio dan ymddiriedolaeth.)

Cyfeiriad/Disgrifiad o'r Eiddo

Natur Cysylltiad â'r Eiddo

Cyfeiriad yn Sir Ddinbych

Perchennog

 

7. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir sydd ag UNRHYW Gyngor yn ardal GOGLEDD CYMRU yn landlord ac sydd â’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo, neu gorff sydd fel y disgrifiad a nodir ym mharagraff (d) uchod

Cyfeiriad/Disgrifiad o'r Eiddo

Natur Cysylltiad â'r Eiddo

Dim

 

 

8. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir yn ardal GOGLEDD CYMRU y mae gennych chi drwydded iddo (p’run ai ar eich pen eich hun neu gydag eraill) i’w ddal am 28 diwrnod neu fwy

Cyfeiriad/Disgrifiad o'r Tir

 

Dim

 

Adran 2: Cysylltiadau Eraill - Nodwch a ydych yn aelod, neu'n dal swydd reolaeth gyffredinol neu swydd rheoli unrhyw:

9. Gorff y cawsoch eich penodi neu eich enwebu iddo gan y Cyngor fel ei gynrychiolydd

Enw'r Corff

Swydd

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Menter Iaith Sir Ddinbych

Aelod

Aelod

Aelod

 

10. Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n ymarfer swyddogaethau o natur gyhoeddus

Enw'r Corff

Swydd

Plaid Cymru

Cyngor Cymuned Cefn Meiriadog

Llywodraethwr Ysgol Cefn Meiriadog

Cynghorydd Sir

Cynghorydd Sir

Llywodraethwr

 

11. Gwmni, cymdeithas ddiwydiannol neu ddarbodus, elusen neu gorff sy’n gyfeiriedig at ddibenion elusennol

Enw'r Corff

Swydd

Capel MC Cefn Meiriadog

Blaenor

 

12. Gorff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn gyhoeddus neu bolisi

Enw'r Corff

Swydd

Plaid Cymru

Aelod

 

13. Undebau Llafur neu gymdeithas broffesiynol

Enw'r Corff

Swydd

Unsain

Wedi ymddeol

 

14. Glwb preifat neu gymdeithas sy'n gweithredu o fewn ardal GOGLEDD CYMRU

Enw'r Corff

Swydd

Cymdeithas Hanes Cefn Meiriadog

Cymdeithas Hanes Sir y Fflint

Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych

Cymdeithas Hanesyddol Methodistiaid Calfinaidd

Cymdeithas Hanes Rhuthun

Amgueddfa Lloyd George

Cyfeillion Erddig

Cadeirydd

Aelod

Aelod ac Ymddiriedolwr

Cadeirydd

Aelod

Aelod

Aelod

Trafodion Partïon Cysylltiedig

1.        Ydych chi, aelod o’ch teulu agos neu unrhyw Bartneriaethau, Cwmnïau neu Ymddiriedolaethau y mae gennych chi neu aelod o’ch teulu agos ddiddordeb rheolaethol ynddynt, wedi cyflawni trafodion ariannol gyda’r Awdurdod yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020? 
e.e. mae’ch brawd yn berchen ar gwmni adeiladu a gafodd gontract i adnewyddu gorsaf dân.

DO / NADDO

Os ydych wedi ateb ‘do’, rhowch fanylion os gwelwch yn dda.

NADDO

 

 

2.        Ydych chi, aelod o’ch teulu agos neu unrhyw Bartneriaethau, Cwmnïau neu Ymddiriedolaethau y mae gennych chi neu aelod o’ch teulu agos ddiddordeb rheolaethol ynddynt, wedi cyflawni trafodion nad ydynt yn rhai ariannol gyda’r Awdurdod neu wedi bod ag unrhyw fuddiant perthnasol arall yn yr Awdurdod yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020? 
e.e. mae’ch busnes wedi cael adroddiad tân.

DO / NADDO

Os ydych wedi ateb ‘do’, rhowch fanylion os gwelwch yn dda.

NADDO

 

Anrhegion a Lletygarwch

Ydych chi wedi derbyn unrhyw anrhegion a/neu letygarwch rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020?

Enw’r Corff

Anrheg/Lletygarwch

NA

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen