Cofrestr o Fuddiannau

 1. Rhowch fanylion am unrhyw gyflogaeth neu fusnes a weithredir gennych

Dim

 1. Nodwch enw’r person sy’n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni yr ydych yn bartner ynddo, a/neu enw unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig iddo

Dim

 1. Nodwch enw unrhyw berson sydd wedi eich talu un ai mewn perthynas â’ch etholiad neu unrhyw gostau eraill i chi wrth ymgymryd â’ch dyletswyddau fel Aelod.

Dim

 1. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol sydd â man busnes neu dir yn ardal yr Awdurdod, ac y mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warantau yn y busnes hwnnw sy’n uwch na gwerth enwol o £25,000 neu ganfed rhan o gyfanswm cyfalaf cyfanddaliadau wedi’i ddyroddi y corff hwnnw.

Dim

 1. Disgrifiwch unrhyw gytundeb am nwyddau, wasanaethau neu waith a wnaethpwyd rhwng unrhyw gyngor yng Ngogledd Cymru a chi neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo, neu gorff sydd fel y disgrifiad a nodir ym mharagraff 4 uchod.

Dim

 1. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo ac sydd yn ardal yr Awdurdod. Golyga hyn fod yn berchennog, landlord neu denant y tir neu’r eiddo (yn cynnwys eich cartref), ac eithrio dan ymddiriedolaeth.

14 Ffordd Mynach, Mochdre, LL28 5DL.

 1. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir sydd â’r Awdurdodyn landlord ac sydd â’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo, neu gorff sydd fel y disgrifiad a nodir ym mharagraff 4 uchod.

Dim

 1. Manylion unrhyw gorff y cawsoch eich ethol, benodi neu enwebu iddo gan eich awdurdod

Dim

 1. Manylion unrhyw
  • (a) awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n ymarfer swyddogaethau o natur gyhoeddus;

(b)        gwmni, cymdeithas ddiwydiannol neu ddarbodus, elusen neu gorff sy’n gyfeiriedig at ddibenion elusennol;

(c)        gorff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn gyhoeddus neu bolisi;

(d)        undebau Llafur neu gymdeithas broffesiynol; neu

(e)        glwb preifat neu gymdeithas sy’n gweithredu o fewn ardal yr Awdurdod, yr ydych yn aelod ohono neu’n ddeilydd swydd rheoli neu oruchwyliaeth cyffredinol.

Cyngor Cymuned Mochdre

Y Blaid Lafur

Neuadd y Gymuned Mochdre

 

 1. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir yn ardal yr Awdurdod y mae gennych chi drwydded iddo (p’run ai ar eich pen eich hun neu gydag eraill) i’w ddal am 28 diwrnod neu fwy

Dim

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen