Ailbenodi Aelodau Annibynnol i wasanaethu ar Bwyllgor Safonau’r Awdurdod

PWRPAS YR ADRODDIAD

1 Cynnig ailbenodi dau aelod annibynnol i Bwyllgor Safonau’r Awdurdod.

CRYNODEB GWEITHREDOL

2 Mae Pwyllgor Safonau’r Awdurdod yn cynnwys pedwar aelod annibynnol a dau Aelod o’r Awdurdod. Bydd cyfnodau swyddi dau o’r aelodau’n dod i ben ym mis Rhagfyr 2021; mae’r ddwy wedi cadarnhau eu bod yn barod i gael eu hailbenodi am ail gyfnod o bedair blynedd. Gofynnir i’r Aelodau gymeradwyo’r ailbenodiadau hyn.

ARGYMHELLIAD

3 Bod yr Aelodau’n ailbenodi Sally Ellis a Julia Hughes am gyfnod o bedair blynedd o’r 1af o Ionawr 2022.

CEFNDIR

4 Yn ystod 2003, yn unol â’r gofynion deddfwriaethol, aeth yr Awdurdod ati i sefydlu Pwyllgor Safonau. Mae’r pwyllgor hwn yn cynnwys chwe aelod, sef pedwar sy’n aelodau annibynnol a dau gynrychiolydd o’r Awdurdod Tân.

GWYBODAETH

5 Yn dilyn cyflwyno Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) (Diwygio) 2006, gellir ailbenodi aelod annibynnol am un uchafswm o un cyfnod arall, hyd at bedair blynedd. Nid oes gofyniad cyfreithiol i hysbysebu swydd wag os mai’r bwriad yw ailbenodi.

6 Sally Ellis a Julia Hughes yw’r aelodau annibynnol y mae eu cyfnod yn eu swydd yn dod i ben. Mae’r ddwy wedi dweud eu bod yn barod i gael eu hailbenodi.

7 Dyma fydd aelodaeth y Pwyllgor a’u cyfnodau yn eu swydd:

Aelodau Annibynnol
Sally Ellis 01/01/22 – 31/12/25
Julia Hughes 01/01/22 – 31/12/25
Gill Murgatroyd 01/0/19 – 31/08/23
Gareth Pritchard 01/0/19 – 31/08/23
Cynrychiolwyr yr Awdurdod Tân ac Achub tan fis Mai 2021
Y Cyng. Owen. Thomas
Y Cyng. Michael Dixon

GOBLYGIADAU

Amcanion Llesiant Amherthnasol.
Cyllideb Bydd unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â chyfarfodydd a digwyddiadau yr aiff yr aelodau iddynt yn cael eu had-dalu o’r gyllideb teithio a chynhaliaeth.
Cyfreithiol Dim goblygiadau penodol yn deillio o gymeradwyo’r argymhelliad.
Staffio Dim goblygiadau penodol yn deillio o gymeradwyo’r argymhelliad.
Cydraddoldeb/Hawliau Dynol/Y Gymraeg Dim goblygiadau penodol yn deillio o gymeradwyo’r argymhelliad.
Risgiau Dim goblygiadau penodol yn deillio o gymeradwyo’r argymhelliad.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen