Dyfarniad Cyflog y Prif Swyddogion 2021

PWRPAS YR ADRODDIAD

1 Gofynnir i’r Aelodau nodi a gweithredu’r trefniadau ar gyfer cytuno ar y dyfarniad cyflog i Brif Swyddogion ar gyfer 2021.

CRYNODEB GWEITHREDOL

2 Cytunir ar y dyfarniadau cyflog blynyddol i Brif Swyddogion Tân gan ddefnyddio trefniadau negodi'r cyrff cenedlaethol canlynol:

i. Y Cydgyngor Cenedlaethol (NJC) ar gyfer Rheolwyr Brigâd mewn Gwasanaethau Tân ac Achub Awdurdodau Lleol mewn perthynas â’r Prif Swyddog Tân a’r Prif Swyddogion Tân Cynorthwyol; a’r
ii. Cydbwyllgor Negodi (JNC) ar gyfer Prif Swyddogion Awdurdodau Lleol ar gyfer y Prif Swyddogion Cynorthwyol a’r Trysorydd.

3 Mae sefyllfa pob corff negodi wedi ei nodi isod:

i. Mae’r NJC wedi cytuno ar gynnydd o 1.5% ar lefelau cyflog sylfaenol i ddechrau o 1 Ionawr 2021 mewn perthynas â’r Prif Swyddog a’r Prif Swyddogion Tân Cynorthwyol ar gyfer 2021;

ii. Nid yw’r JNC wedi dod i gytundeb eto mewn perthynas â’r Prif Swyddogion Cynorthwyol a’r Trysorydd. Y cynnig presennol yw cynnydd blynyddol o 1.75% yn weithredol o Ebrill 2021 ond nid yw wedi ei gytuno yn derfynol ac mae’r trafodaethau yn parhau.

ARGYMHELLIAD

4 Gofynnir i’r Aelodau:

(i) cymeradwyo’r dyfarniad cyflog o 1.5 ar gyfer y Prif Swyddog Tân a’r Prif Swyddogion Tân Cynorthwyol yn weithredol o 1 Ionawr 2021;
(ii) nodi’r trefniadau negodi a chymeradwyo mewn perthynas â dyfarniadau cyflog y Prif Swyddogion Tân a’r Trysorydd;

(iii) nodi sefyllfa bresennol y JNC mewn perthynas â dyfarniad cyflog y Prif Swyddogion Cynorthwyol a’r Trysorydd ar gyfer 2021; a

(iv) cytuno i dalu’r dyfarniad arfaethedig gyfer y Prif Swyddog Tân a’r Prif Swyddogion Tân Cynorthwyol unwaith y bydd trafodaethau cenedlaethol y Cydgyngor Cenedlaethol wedi dod i ben.

SYLWADAU’R PANEL GWEITHREDOL/PWYLLGOR

5 Nid yw’r adroddiad hwn wedi cael ei ystyried gan yr Aelodau o’r blaen.

CEFNDIR

6 Prif swyddogaeth yr NJC a’r JNC yw dod i gytundeb ar fframweithiau cenedlaethol ar gyfer cyflog ac amodau Rheolwyr Brigâd a Phrif Swyddogion yn y Deyrnas Unedig. Yn GTAGC, mae’r term Prif Swyddog yn cyfeirio at swydd y Prif Swyddog Tân, y Dirprwy Brif Swyddog Tân, y Prif Swyddogion Tân Cynorthwyol, y Prif Swyddogion Cynorthwyol a’r Trysorydd. Mae’r swydd Dirprwy Brif Swyddog Tân yn wag ar hyn o bryd.

7 Yn dilyn dyfodiad Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, diweddarwyd Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) (Diwygio) 2014. Er mai ar gyfer awdurdodau lleol y mae’r rhan fwyaf o’r newidiadau, mae rhai ohonynt yn berthnasol i awdurdodau tân ac achub.

8 Mae Rheoliadau 2014 yn gwneud darpariaeth am dalu prif swyddogion. Pwrpas hyn yw sicrhau bod rhaid i unrhyw benderfyniad ynglŷn â thalu prif swyddogion (neu rai i’w penodi’n brif swyddogion) gael eu gwneud gan yr awdurdod llawn, heb y posibilrwydd o’i ddirprwyo i bwyllgor o’r awdurdod.

CEFNDIR

9 Y NJC ydi’r corff negodi mewn perthynas â dyfarniad cyflog y Prif Swyddog Tân a’r Prif Swyddogion Tân Cynorthwyol. Mae’r dyfarniad cyflog a gytunwyd yn weithredol o 1 Ionawr 2021. Mae copi o’r ddogfen ategol ar gael yn Atodiad 1.

10 Y JNC ydi’r corff negodi mewn perthynas â dyfarniad cyflog y Prif Swyddogion Cynorthwyol a’r Trysorydd. Y cynnig presennol yw dyfarniad cyflog o 1.75% yn weithredol o Ebrill 2021 ond nid yw hyn wedi ei gytuno yn derfynol ac mae trafodion yn parhau.

GOBLYGIADAU

Amcanion Llesiant Amherthnasol.
Cyllideb Mae darpariaeth wedi’i chynnwys yn y gyllideb ar gyfer y swyddi sy’n destun y dyfarniad cyflog cenedlaethol hwn.
Cyfreithiol Mae’r argymhellion yn gyson â thelerau ac amodau’r contractau unigol.
Staffio Mae’r argymhellion yn sicrhau cysondeb gyda’r Polisi Tâl a gymeradwywyd gan yr Awdurdod ym mis Mawrth 2020.
Cydraddoldeb/Hawliau Dynol/ Y Gymraeg Nid oes goblygiadau penodol yn deillio o gymeradwyo’r argymhelliad.
Risgiau Nid oes goblygiadau penodol yn deillio o gymeradwyo’r argymhelliad.

*Derbyniwyd yn uniaith Saesneg.

Atodiad A

NATIONAL JOINT COUNCIL FOR BRIGADE MANAGERS OF LOCAL AUTHORITY
FIRE AND RESCUE SERVICES

 

To: Chairs of Fire Authorities Chief Fire Officers Clerks to Fire Authorities
Directors of Human Resources Members of the National Joint Council


24 June 2021


Dear Sir/Madam

Pay Award 2021

1. We write to inform you that the NJC has agreed an increase of 1.5% on basic salary levels with effect from 1st January 2021.

2. The pay of all brigade managers covered by the NJC’s agreement should therefore be increased and backdated accordingly.

3. Revised minimum annual rates of pay for chief fire officers effective from 1st January 2021 are attached.

4. In each case the minimum salary arrangements for new appointments in population bands 1 and 2 remain as defined in the 2006/2007 pay settlement (issued by circular on 7 December 2006), and will be subject to review in due course.


Yours faithfully,

NAOMI COOKE ANDREW HOPKINSON
Joint Secretaries

ANNUAL RATES OF PAY FOR CHIEF FIRE OFFICERS FROM 1st JANUARY 2021

Population band 1

Up to 500,000

Minimum rate of pay

£108,011*

Population band 2

500,001 to 1,000,000

Minimum rate of pay

£108,011*

Population band 3

1,000,001 to 1,500,000

Minimum rate of pay

£118,451

Population band 4

1,500,000 and above (except London)

Minimum rate of pay

£130,187

Population band 5

London

Minimum rate of pay

£143,095

 *New appointments in accordance with paragraph 4 above

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen