Aelod o Fwrdd y Strategaeth Amgylcheddol a Hyrwyddwr Cynaliadwyedd

PWRPAS YR ADRODDIAD

1 Ceisio cael un o Aelodau’r Awdurdod Tân ac Achub i gael ei enwebu i sefyll ar Fwrdd Strategaeth Amgylcheddol y Gwasanaeth a bod yn hyrwyddwr cynaliadwyedd ar gyfer yr Awdurdod.

CRYNODEB GWEITHREDOL

2 Mae amcan 6 yng Nghynllun Corfforaethol yr Awdurdod 2021-24 yn ymrwymo’r Awdurdod i ddatblygu ffyrdd o fod yn fwy ymwybodol o’r amgylchedd er mwyn lleihau’r effaith y mae ei weithgareddau yn ei chael ar yr amgylchedd. Un cam o dan yr amcan hwn yw sefydlu bwrdd strategol â chyfrifoldeb am ddatblygu Strategaeth Amgylchedd ar gyfer yr Awdurdod.

3 Mae’r adroddiad hwn yn gwahodd yr Awdurdod i enwebu Aelod i gymryd rhan yng ngwaith y Bwrdd Strategaeth Amgylcheddol a bod yn Hyrwyddwr Cynaliadwyedd ar gyfer yr Awdurdod tan ddiwedd mis Ebrill 2022.

ARGYMHELLIAD

4 Bod yr Awdurdod yn enwebu un Aelod i sefyll ar y Bwrdd Strategaeth Amgylcheddol a bod yn Hyrwyddwr Cynaliadwyedd ar gyfer yr Awdurdod tan ddiwedd mis Ebrill 2022.

CEFNDIR

5 Yn 2019, roedd Gweithgor Cynllunio yn cynnwys aelodau’r Panel Gweithredol wedi gwneud gwaith manwl yn gysylltiedig â datblygu Cynllun Gwella a Llesiant yr Awdurdod ar gyfer 2020/21. Derbyniodd yr Awdurdod argymhelliad y Gweithgor i ystyried datblygu Strategaeth Amgylcheddol newydd.

6 Yna, ymgynghorodd yr Awdurdod ynghylch y cynnig hwn, ac adroddwyd yr ymatebion i’r Panel Gweithredol ym mis Chwefror 2020.

7 Ym mis Mawrth 2020, roedd yr Awdurdod wedi cymeradwyo ei Gynllun Gwella a Llesiant 2020/21 a oedd yn cynnwys saith amcan hirdymor. Roedd amcan 6 yn y Cynllun yn ymwneud â “datblygu ffyrdd o fod yn fwy ymwybodol o’r amgylchedd er mwyn lleihau effaith ein gweithgareddau ar yr amgylchedd”.

8 Nid oedd modd osgoi’r arafwch yn y cynnydd tuag at gyflawni’r amcan hwn yn 2020/21 wrth i’r Gwasanaeth ymateb i bandemig COVID-19, ond ym mis Tachwedd 2020 ailgadarnhaodd yr Awdurdod ei ymrwymiad i’r saith amcan hirdymor, ac erbyn hyn mae’r rhain yn sail i Gynllun Corfforaethol yr Awdurdod ar gyfer 2021-24, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021.

GWYBODAETH

9 Mae’r camau arfaethedig ar gyfer cyflawni Amcan 6 wedi’u nodi yng Nghynllun Corfforaethol yr Awdurdod 2021-24. Y cam cyntaf yw sefydlu Bwrdd Strategol â chyfrifoldeb am ddatblygu Strategaeth Amgylcheddol ar gyfer yr Awdurdod.

10 Cynigir felly y dylai Bwrdd y Strategaeth Amgylcheddol ddechrau cwrdd yn hydref 2021. Ei rôl fydd helpu’r Awdurdod i gyfleu a datblygu ei strategaeth, a hefyd i oruchwylio cynnydd a darparu adroddiadau rheolaidd i’r Awdurdod.

11 Bydd aelodau’r Bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr o wahanol adrannau a swyddogaethau o’r Gwasanaeth i sicrhau bod amrywiaeth eang o randdeiliaid yn cymryd rhan. Bydd y gwaith cychwynnol yn cynnwys datblygu cylch gorchwyl a rhaglen waith, a bydd yn sicrhau dealltwriaeth gyffredin o ofynion a disgwyliadau’r Bwrdd.

GOBLYGIADAU

Amcanion Llesiant Cyfeirir at y cam arfaethedig yn Amcan 6 yr Awdurdod.
Cyllideb Gallai goblygiadau ariannol ddeillio o’r Strategaeth Amgylcheddol, a chaiff y rhain eu hystyried wrth osod y gyllideb.
Cyfreithiol Mae mynd ar ôl Amcan 6 yn gymorth i gydymffurfio â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
Staffio Ni chanfuwyd dim ar hyn o bryd, ond bydd rhai a allai godi o’r Strategaeth Amgylcheddol yn cael sylw ar adeg briodol.
Cydraddoldeb/Hawliau Dynol/Y Gymraeg Bydd effeithiau camau penodol yn cael eu hasesu ar yr adeg briodol yn eu datblygiad.
Risgiau Mae sefydlu Bwrdd ffurfiol ar gyfer Strategaeth Amgylcheddol, gyda chyfranogiad aelodau a swyddogion, yn lleihau’r risgiau o beidio â chydymffurfio ac o fethu â chyllidebu a chynllunio’n briodol.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen