Asesiad Drafft o Berfformiad yr Awdurdod 2020/21

PWRPAS YR ADRODDIAD

1 Cyflwyno, i gael cymeradwyaeth yr Aelodau, asesiad drafft o berfformiad Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ystod 2020/21 mewn perthynas â’r canlynol:

(i) ei gynnydd tuag at gyflawni ei amcanion Gwella a Llesiant tymor hir a’i Amcanion Cydraddoldeb tymor canolig; a
(ii) ei gydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg sy’n berthnasol iddo.

CRYNODEB GWEITHREDOL

2 Y llynedd, roedd yr Awdurdod wedi gwneud cynnydd da tuag at gyflawni ei amcanion gwella a llesiant tymor hir. Cyflawnwyd hyn yn rhannol drwy gwblhau’r gweithgareddau a amlinellwyd yng Nghynllun Gwella a Llesiant yr Awdurdod ar gyfer 2020/21 yn llwyddiannus .

3 Gwnaed cynnydd cyson yn ystod y flwyddyn tuag at gyflawni amcanion cydraddoldeb yr Awdurdod ar gyfer 2016-20 yn ogystal; ac mae’r Awdurdod wedi parhau i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg sydd yn berthnasol iddo.

ARGYMHELLIAD

4 Bod yr Aelodau yn:

(i) cymeradwyo’r asesiad drafft o berfformiad yr Awdurdod yn ystod 2020/21 (yn amodol ar fân ychwanegiadau a chywiriadau os oes angen), i’w gyhoeddi ar wefan yr Awdurdod cyn y dyddiad terfynol statudol, sef 30/09/21; a
(ii) nodi bwriad y Gwasanaeth i gyhoeddi taflen syml i grynhoi elfennau allweddol yr adroddiad asesu.

SYLWADAU’R PANEL GWEITHREDOL/PWYLLGOR ARCHWILIO

5 Nid yw’r Aelodau wedi ystyried yr adroddiad hwn o’r blaen.

CEFNDIR

6 Dan wahanol ddarnau o ddeddfwriaeth, rhaid i’r Awdurdod rhoi cyfrif cyhoeddus o’i berfformiad, ei gynnydd a’i gydymffurfiaeth. Mae’r darnau o ddeddfwriaeth hyn yn cynnwys:

i. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 sydd yn mynnu bod yr Awdurdod yn gosod ac yn cyhoeddi amcanion a fydd yn cyfrannu at wella llesiant lleol ac yn symud Cymru yn nes at gyflawni ei hamcanion llesiant. Ar ôl gosod yr amcanion tymor hir, rhaid i’r Awdurdod gymryd pob cam rhesymol i fynd ynglŷn â nhw ac i adrodd yn gyhoeddus ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol am y cynnydd a wnaed ganddo.
ii. Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 sydd yn mynnu bod yr Awdurdod yn gosod ac yn cyhoeddi amcanion gwella, a’i fod yn cyhoeddi gwybodaeth am berfformiad, bob blwyddyn erbyn 31 Hydref, am y flwyddyn ariannol flaenorol.
iii. Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb Cymru 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 sydd yn mynnu bod Awdurdodau Tân ac Achub yn llunio cynllun cydraddoldeb strategol ac yn adrodd bob blwyddyn erbyn 31 Mawrth ynghylch y cynnydd a wnaed ganddo tuag at gyflawni’r cynllun hwnnw yn y flwyddyn ariannol flaenorol.
iv. Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, sydd yn mynnu bod yr Awdurdod yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg ac adrodd yn flynyddol erbyn 30 Medi ar ei gydymffurfiaeth â’r Safonau hynny.

7 Er hwylustod, mae’r cynnydd mewn perthynas â phob un o’r pedwar gofyniad deddfwriaethol a nodir uchod wedi cael eu cyfuno mewn un ddogfen adrodd ar wefan yr Awdurdod.

GWYBODAETH

8 Mae rhannau agoriadol yr adroddiad ar yr Asesiad o Berfformiad Blynyddol eleni (Atodiad 1) yn disgrifio’r gofynion adrodd cyfreithiol ac yn cyflwyno gwybodaeth am yr ardal a wasanaethir gan yr Awdurdod. Mae hyn yn darparu cyd-destun er mwyn iddi fod yn haws deall y gwasanaethau a ddarperir gan yr Awdurdod a’i gyfraniad tuag at lesiant cymunedau Gogledd Cymru.

9 Mae rhan ganol adroddiad yr asesiad yn darparu cyfrif manwl o’r camau penodol a gymerodd yr Awdurdod yn ystod y flwyddyn i gyflawni ei ddau amcan gwella a llesiant tymor hir. Gan ymateb i’r argymhellion a gafwyd yn ddiweddar gan swyddfa Comisiynydd Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae mwy o bwyslais wedi cael ei roi yn yr adroddiad eleni ar naratif ac astudiaethau achos, er mwyn dangos y gwahaniaeth go iawn y mae gwaith yr Awdurdod yn ei wneud i fywydau pobl.

10 Mae nifer y camau hefyd wedi cynyddu o bedwar ar ddeg i bedwar deg pump, ac mae tystiolaeth o’r cynnydd tuag at bob un o’r camau hyn wedi’u cynnwys. Yn anffodus, mae cyfyngiadau’r pandemig wedi golygu nad oedd modd mynd ati’n ddiogel i gyrraedd y targed o 20,000 o Archwiliadau Diogel ac Iach. Cynhaliwyd cyfanswm o 11,334 o archwiliadau, gyda 3,908 ohonynt yn dod drwy atgyfeiriadau gan asiantaethau sy’n bartneriaid inni. O ganlyniad i gyfyngiadau’r pandemig, cynhaliwyd 1,795 o archwiliadau wyneb yn wyneb a chynhaliwyd 9,539 dros y ffôn.

11 Mae rhan ganol yr adroddiad asesu hefyd yn cyflwyno gwybodaeth am lefel cydymffurfiaeth yr Awdurdod â Safonau’r Gymraeg. Fel ag yr oedd pethau ar 31 Mawrth 2021, roedd bron i 704 neu 83% o’r 866 o weithwyr a gyflogir gan y Gwasanaeth wedi hunan asesu neu gael eu hasesu â bod â rhywfaint o sgiliau iaith Gymraeg o leiaf, a dynodwyd bod 38% o’r rheiny yn siaradwyr Cymraeg rhugl. O’r swyddi newydd neu wag a gafodd eu hysbysebu yn ystod y flwyddyn roedd bron 37% wedi eu dynodi fel swyddi “Cymraeg hanfodol”. Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, ni ddaeth unrhyw gwynion i law mewn perthynas â’r Gymraeg. Mae’r camau niferus gan yr Awdurdod i hyrwyddo’r Gymraeg a mynd ati’n rhagweithiol i annog dewis iaith i’w holl staff a defnyddwyr hefyd wedi eu disgrifio yn yr adran hon.

12 Mae’r cynnydd a wnaed yn ystod 2020/21 tuag at gyflawni pob un o chwe amcan cydraddoldeb strategol yr Awdurdod hefyd wedi ei ddisgrifio yn rhan ganol yr adroddiad asesu. Trwy lu o gamau gweithredu mae’r Awdurdod wedi llwyddo i gyfrannu tuag at wella agweddau o fywydau pobl dan bob un o’r meysydd pwnc sef: bywyd ac iechyd; cyflogaeth; addysg; diogelwch personol; cynrychiolaeth a llais; mynediad at wasanaethau, gwybodaeth ac adeiladau.

13 Mae rhannau olaf yr adroddiad asesu yn cynnwys gwybodaeth am y dangosyddion perfformiad yng nghyd-destun Cymru ac yn disgrifio’r modd y mae’r Awdurdod wedi cyflawni ei ymrwymiadau dan ‘Siarter Ymateb i Danau Mewn Anheddau Cymru gyfan’. Mae ei weithgarwch yn ystod y flwyddyn yn cynnwys:

• delio gyda 10,715 o alwadau brys 999/112 ;
• hysbysu ymateb brys o fewn 90 eiliad ar 90.3% o’r adegau
• mynd at 4,698 o ddigwyddiadau brys, yr oedd 1,770 ohonynt yn danau;
• cwblhau 2,589 o sgyrsiau diogelwch tân mewn ysgolion i blant a phobl ifanc yng nghyfnodau allweddol 1 i 4.


14 Mae gwybodaeth ychwanegol ar ddiwedd yr adroddiad yn cynnwys canlyniad y gwaith a gwblhawyd gan Archwilio Cymru i edrych yn benodol ar y ffordd y mae’r Awdurdod yn delio â chadernid corfforaethol. Canfu’r adroddiad fod yr Awdurdod wedi dangos ei gadernid byrdymor ond bod angen iddo wneud rhai penderfyniadau pwysig er mwyn parhau’n gadarn yn y dyfodol:

• Cyllid: Mae’r Awdurdod wedi rheoli cyllidebau’n dda, ond mae angen mynd i’r afael â rhai risgiau allweddol er mwyn parhau’n gynaliadwy yn ariannol;
• Llywodraethu: Mae gan yr Awdurdod fframwaith priodol ar gyfer llywodraethu ond mae angen i’r Aelodau chwarae rhan fwy canolog yn mynd i’r afael â’r risgiau mawr sy’n wynebu’r Gwasanaeth Tân ac Achub;
• Gweithlu: Mae gan yr Awdurdod weithlu cadarn ac mae wedi delio’n dda â heriau uniongyrchol, ond mae rhai risgiau tymor canolog sydd angen eu rheoli er mwyn sicrhau bod gwasanaethau’n gynaliadwy;
• Asedau: Mae gan yr Awdurdod enghreifftiau da o’r modd y mae’n integreiddio asedau ac yn datblygu ei ddefnydd o dechnoleg ond mae angen mynd i’r afael â rhai heriau hirsefydlog i helpu i gefnogi cadernid yn y dyfodol; a
• Parhad busnes: Mae cynlluniau parhad busnes yr Awdurdod wedi helpu i gynnal cadernid corfforaethol a gweithredol wrth ymateb i’r pandemig.

GOBLYGIADAU

Amcanion llesiant Mae’r asesiad hwn yn disgrifio cynnydd yr Awdurdod yn ystod 2020/21 mewn perthynas â chyflawni ei amcanion llesiant tymor hir.
Cyllideb Ni chanfuwyd dim.
Cyfreithiol Mae’r ddogfen gyfun yn cyflawni dyletswyddau’r Awdurdod dan y canlynol: Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009; Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015; Deddf Cydraddoldeb 2010 a Rheoliadau (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011; a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.
Staffio Ni chanfuwyd dim.
Cydraddoldeb/Hawliau Dynol/y Gymraeg Mae’r goblygiadau i’r nodweddion gwarchodedig yn cael sylw yn yr asesiad drafft.
Risgiau Ni chanfuwyd dim.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen