Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl

Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl – “Yma i chi”

Mae Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl yn lleoliad unigryw a chyffrous sy’n cyfuno gorsaf dân weithredol 24/7 a chanolfan gymunedol sy’n darparu ystafelloedd cyfarfod a hyfforddi i'r cyhoedd, busnesau neu awdurdodau lleol mewn amgylchedd croesawgar a diddorol iawn.  

Ein nod yw atgyfnerthu ein cyswllt gyda'r gymuned a busnesau ar draws y Gogledd a chodi ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân trwy roddi cyngor a gwybodaeth ar ddiogelwch tân. Mae grwpiau gydag amrywiol ddiddordebau yn cyfarfod yn yr Orsaf Dân Gymunedol, megis cymdeithasau ffotograffiaeth, clybiau cerdd ac Ambiwlans Sant Ioan, ynghyd ag asiantaethau a’n partneriaid megis Dim Smygu Cymru y GIG a Chyngor Sir Ddinbych.

Y Cefndir:

Yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf 2007, cytunodd Cyngor Sir Ddinbych gynlluniau i adeiladu'r cyfleusterau pwrpasol hyn - y cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Mae'r Orsaf Dân Gymunedol yn ei gwneud hi'n haws i'r cyhoedd ddod i gysylltiad â'r Gwasanaeth, yn codi proffil ein gwaith yn y gymuned, ein helpu i ddatblygu partneriaethau ag asiantaethau eraill a'n helpu i fwrw 'mlaen â'n gwaith gyda phobl ifanc a’r rhai sydd mewn angen mwyaf yn y gymdeithas.

Ers agor ei drysau yn 2008 mae wedi croesawu dros 96,000 o ymwelwyr - cyfartaledd o 1,000 y mis.

Cliciwch yma  i wylio fideo byr sydd wedi cael ei gynhyrchu gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl.

 

Y Cyfleusterau

Mae maes parcio mawr diogel AM DDIM y tu ôl i’r orsaf, ynghyd â thri lle parcio i rai â bathodyn glas yn union ger y brif fynedfa.

Mae pedair ystafell wedi eu haerdymheru ar gael i’w llogi, gyda dolenni sain cludadwy, ac yn ddiweddar gosodwyd teledu clyfar HD sgrîn fawr, Taflunydd Digidol a systemau sain yn yr ystafelloedd. Gellir darparu wi-fi os oes angen.

Mae'r ddwy ar yr ail lawr (Ednyfed ac Enlli) yn addas i bobl llai abl ac yn gwbl hygyrch i bobl sy'n defnyddio cadair olwyn, ac mae modd eu cyrraedd yn y lifft.

Mae cyfleusterau cynadledda fideo yn Ednyfed.

Gallwn osod yr ystafell fel ac y mynnwch - steil theatr, ystafell bwrdd, ystafell ddosbarth neu siâp U yw'r rhai a ddefnyddir amlaf.  

Mae te a choffi hefyd ar gael i'w prynu. Mae peiriant dŵr ar gael ar yr ail lawr.Ednyfed            £12.00 yr awr heb gynnwys TAW            - Lle i 50

Elidir                 £12.00 yr awr heb gynnwys TAW              - Lle i 50 (pris newydd o 4.9.17)

Enlli                  £10.00 yr awr heb gynnwys TAW              - Lle i 25 (pris newydd o 4.9.17)

Eilian                £8.00 yr awr heb gynnwys TAW              - Lle i 12

Mae'r cyfleusterau eraill yn cynnwys dwy ardal i ddefnyddwyr ymlacio pan fydd egwyl. Mae setiau teledu ar y waliau yn y mannau hyn.

Ar ôl cyrraedd cewch eich croesawu gan ein staff derbynfa dwyieithog a fydd yn eich tywys i'ch ystafell a’ch cynorthwyo i gysylltu’r offer TG os oes angen.

Yn y dderbynfa, mae lle yng Ngorsaf Dân Gymunedol y Rhyl i chi gael sbec ar yr ystafell lle cedwir y peiriannau tân gweithredol a fydd yn rhoi blas i chi ar waith ein diffoddwyr tân ac sy’n cyfrannu at unigrywedd yr orsaf. Mae gennym hysbysfyrddau yn yr orsaf sy’n arddangos gwybodaeth am ddiogelwch tân a gall ymwelwyr hefyd gofrestru am Archwiliad Diogelwch yn y Cartref rhad ac am ddim.  

Ein horiau agor 

Dydd Llun - Dydd Iau - 8.30am - 9.00pm

Dydd Gwener - 8.30am - 0.00pm

Penwythnosau - rhaid trefnu ymlaen llaw

I logi ystafell neu os oes gennych ymholiad cysylltwch â:

Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl, Ffordd y Glannau, y Rhyl, Sir Ddinbych. LL18 3PL.

Ffón 01745 352722 neu 01745 352708

Ebost

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen