Diwrnodau Gweithredu Positif

Nod Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yw recriwtio gweithlu sy'n adlewyrchu amrywiaeth y cymuedau mae'n eu gwasanaethu ac yn ei dro, mae hyn yn helpu i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i bobl Gogledd Cymru.

Er mwyn cyflawni ein nod, ac fel rhan o'n hymrwymiad i hyrwyddo cyfle cyfartal mewn cyflogaeth, mae'r Gwasanaeth yn trefnu Diwrnodau Gweithredu Positif yn rheloaidd, gyda'r bwriad o godi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd sydd ar gael yn y Gwasanaeth.

Mae Diwrnodau Gweithredu Positif yn agored i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y Gwasanaeth sydd ar hyn o bryd, yn cynnwys menywod a phobl o grwpiau LGBTQ+,  pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.


Cymryd Rhan

Dewch draw i sesiwn bore neu brynhawn yn un o'n gorsafoedd tân.

Dewch i gwrdd â rhai o'n staff, gan gynnwys aelodau o'r tim recriwtio a'r adran hyfforddi.

Dewch i gael cipolwg defnyddiol ar y Gwasanaeth Tân ac Achub fel cyflogwr, a'r mathau o gyfleoedd sydd ar gael.

Dysgwch am wahanol rolau Diffoddwyr Tân a'r broses recriwtio a dethool.

Rhowch y lifrau Diffoddwyr Tân ymlaen, a chael profiad ymarferol o'r gofynion ffisegol a'r safonau ffitrwydd.

Chwalwch unrhyw rwystrau canfyddedig.

Gwnewch benderfyniad gwybodus am ymuno â'r Gwasanaeth.

Nid oes y fath beth a Diffoddwr Tân arferol.

 

Nid yw Gweithredu Positif yn sicrhau cyflogaeth i'r rheini sy'n cymryd rhan, a rhaid gwneud unrhyw gynnig cyflogaeth ar sail teilyngdod.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu sesiwn Gweithredu Positif ebostiwch hrdesk@nwales-fireservice.org.uk i archebu lle.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen