Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Swyddfeydd Diogelwch Cymunedol Wrecsam a Sir y Fflint

Cyflwyniad gan Reolwr Diogelwch Cymunedol, Kevin Jones.

Rydym wedi ein hamgylchu gan Sir Ddinbych, Powys, Swydd Amwythig a Swydd Gaer tua'r gorllewin.   Y prif ffyrdd yw'r A55, i Iwerddon, a'r A483, i Dde Cymru.

Mae dwy o ddinasoedd mwyaf Gogledd Cymru wedi eu lleoli yn Sir Wrecsam a Sir y Fflint.  Mae'n ardal ddiwydiannol ac y mae nifer o gwmnïau adnabyddus wedi eu lleoli yno megis  Airbus a JCB. Dyma un  o'r ardaloedd economaidd pwysicaf yn economi Gogledd Cymru.

Mae'n ardal boblog sydd gan  dros 100,000 o eiddo annomestig yn ogystal â nifer o wasanaethau megis ysgolion, colegau ac ysbytai.

Mae'n un o'r ardaloedd prydferthaf yng Ngogledd Cymru ac mae nifer o rywogaethau prin iawn yn byw yn y rhannau gwledig megis y rugiar ddu.  Mae Castell y Waun, traphont ddŵr Pontcysyllte (un o safleoedd treftadaeth y byd) a thwnnel y Milwr yn enghreifftiau o hanes cyfoethog yr ardal ac yn profi bod ganddi hen hanes o amddiffyn a defnyddio ei hadnoddau.

Ein nod yw atal, amddiffyn ac ymateb i bob math o ddigwyddiadau sydd yn amrywio o wrthdrawiadau ar y ffordd, diffodd tanau, addysgu cymunedau lleol mewn perthynas â diogelwch tân yn y cartref a gorfodi'r ddeddfwriaeth diogelwch tân.

Adnoddau

Mae gorsafoedd amser cyflawn Glannau Dyfrdwy a Wrecsam wedi eu lleoli yn yr ardal ac y mae'r rhain ar agor 24 awr y dydd.  Yn ogystal 3 pheiriant tân mae gan Orsaf Dân Wrecsam uned achub technegol, peiriant ag ysgol ac esgynlawr i achub o uchder ac uned amddiffyn yr amgylchedd. Mae gan Orsaf Dân Glannau Dyfrdwy uned achub o ddŵr a 2 beiriant tân. Mae gennym 6 o orsafoedd rhan amser sydd ar gael yn ôl y galw.  Mae'r rhain wedi eu lleoli yn y Waun, Johnstown, Yr Wyddgrug, Y Fflint, Treffynnon a Bwcle.

Diogelwch Tân Cymunedol

Rydym yn annog pawb sydd yn byw yn yr ardal i wneud yn siŵr bod ganddynt larwm mwg; mae'r rhain ar gael yn hawdd iawn.

Fel yn achos y siroedd eraill rydym yn gweithio'n agos iawn gyda'r Adran Diogelwch Tân Cymunedol Ganolog i leihau nifer y marwolaethau ac anafiadau a achosir gan dân, yn enwedig tanau damweiniol yn y cartref.  Yn benodol, rydym yn targedu aelodau mwyaf bregus y gymuned drwy gydweithio gydag asiantaethau eraill.  Fodd bynnag, y mae croeso i unrhyw un ofyn am gyngor neu gymorth mewn perthynas â diogelwch tân yn y cartref. Mae ein hymarferwyr Diogelwch Cymunedol, yn ogystal â'r diffoddwyr tân yn ein gorsafoedd amser cyflawn, wedi eu hyfforddi i ddarparu archwiliadau diogelwch tân yn y cartref.  Rydym hefyd yn defnyddio staff yn ein gorsafoedd rhan amser.  

Partneriaid


- Heddlu Gogledd Cymru

-  Gwarchod y Gymdogaeth

-  Cyngor Sir Wrecsam a Sir y Fflint (sawl adran)

- Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

-  Age Concern

- Gwasanaeth Pensiynau

- RNIB/ Action on Hearing Loss Cymru (yr RNID gynt)

- Asiantaeth yr Amgylchedd

- Gofal a Thrwsio

- CAIS

Tlodi Plant

Mae Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru)  2010 yn darparu fframwaith strategol i fynd i'r afael â thlodi plant yng Nghymru. Mae Adran 5 y Mesur yn datgan bod sefydliad sydd wedi ymrwymo i  drefniant gyda'r awdurdod unedol y mae'n gyfrifol amdano, o dan adran 25 Deddf Plant 2004, yn cael ei rhyddhau o'i ddyletswydd i gyhoeddi ei strategaeth ei hun.   Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn aelod gweithredol o'r Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ym mhob un o'r chwe awdurdod unedol.

Cliciwch yma i ddarllen Strategaeth Plant a Phobl Ifanc Wrecsam

Cliciwch yma i ddarllen Strategaeth Plant a Phobl Ifanc Sir y Fflint


Lasio ymgynghoriad y Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Mae trigolion Wrecsam yn cael eu gwahodd i gyfrannu at ymgynghoriad uchelgeisiol newydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol.  BwriadEin cynllun - cynllun ar gyfer bywyd, dewis a llwyddiant yn Wrecsamyw gwneud gwahaniaeth i drigolion Wrecsam o 2012 hyd at 2024.

Partneriaeth yw'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol o gyrff sy'n darparu gwasanaethau i Wrecsam.  Ymhlith yr aelodau mae Cyngor Wrecsam, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Y Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol, Prifysgol Glyndŵr, Coleg Iâl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Iechyd Cyhoeddus Cymru â'r Bwrdd Profiannaeth.

Mae yna groeso mawr i chi hwylio draw i wefan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol, er mwyn darllen y cynllun drafft ac anfon eich ymateb.

 

Archwiliad diogelwch tân yn y cartref

Am archwiliad diogelwch tân yn y cartref ffoniwch radffôn 0800 169 1234 neu ffoniwch  Swyddfa Ddiogelwchy Sir ar 01978 367 870.

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen