Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Swyddfa Diogewlch Cymunedol Gwynedd ac Ynys Môn

Swyddfa Diogewlch Cymunedol Gwynedd ac Ynys Môn

Cyflwyniad gan Reolwr Diogelwch Cymunedol, Mike Plant 

Mae’r Rheolwr Diogelwch Cymunedol yn gofalu am ardaloedd Gwynedd ac Ynys Môn, ac mae’n gyfrifol am Ddiogelwch Tân Cymunedol a Diogelwch Tân Busnes yn y ddwy sir.  

Mae Gwynedd yn 254,000 hectar, sef 12.26% o dir Cymru, ac mae ganddi fwy na 117,000 o boblogaeth wedi’u rhannu’n denau rhwng y naw prif dref yng Ngwynedd a’i chymunedau gwledig. Ardal arfordirol a mynyddig yw Gwynedd, ac mae’n cynnwys Penrhyn Llŷn a Pharc Cenedlaethol Eryri. Mae’r ardal yn cynnwys amgylchedd sydd gyda’r harddaf ym Mhrydain ac mae’n gartref i ddau o’r pedwar Safle Treftadaeth y Byd sydd yng Nghymru. Y cyntaf yw Cestyll Caernarfon, Biwmares a Harlech, a dyfarnwyd yr ail yn ddiweddar, sef ‘tirwedd llechi’ gogledd-orllewin Cymru. Mae’r statws yn eu rhoi yn yr un categori â Wal Fawr Tsieina, y Taj Mahal yn India a’r Grand Canyon yn America fel lle sydd â ‘gwerth cyffredinol eithriadol’. Mae’r ardal hefyd yn gartref i fwy nag 11,000 o fyfyrwyr tra maent yn astudio am eu cymwysterau academaidd ym Mhrifysgol Bangor.  

Cyfeirir yn aml at Ynys Môn fel ‘mam Cymru’ ac mae ganddi fwy na 67,000 o boblogaeth gyda mwy na’u hanner yn siarad Cymraeg fel eu hiaith gyntaf. Mae ei thir yn fwy na 200,000 o aceri ac mae’n cynnwys un o’r porthladdoedd prysuraf yn y Deyrnas Unedig. Mae tair prif ardal drefol yn Ynys Môn, sef Caergybi, Amlwch a Llangefni. Mae gweddill y sir yn byw mewn nifer o drefi bach ac ardaloedd gwledig. Mae ffordd gyflym yr A55 yn darparu llwybr rhagorol ar draws yr ynys i Gaergybi, gan gysylltu’r DU ac Iwerddon. Mae mwy nag 8 miliwn o dwristiaid yn ymweld â Gwynedd ac Ynys Môn bob blwyddyn, gyda’u chwarter yn aros mewn gwestai, llety gwely a brecwast a hosteli yn yr ardal.  

Adnoddau 

Mae Gwynedd yn cynnwys dros 240 o aelodau o staff mewn 14 o orsafoedd a 2 swyddfa ddiogelwch sy’n darparu gwasanaethau gweithredol, cymunedol a diogelwch tân busnes. Mae dwy orsaf â chriw dydd, sef ym Mangor a Chaernarfon, ac mae criw ynddynt rhwng 12.00pm a 10pm. Mae staff ar gael yn ôl yn galw ar gyfer y ddwy orsaf hefyd. Mae gorsafoedd Ar-alwad wedi’u lleoli yn Nolgellau, Aberdyfi, Abermaw, Abersoch, Bala, Blaenau Ffestiniog, Harlech, Llanberis, Nefyn, Porthmadog, Pwllheli a Thywyn, ac maent yn darparu gofal gweithredol yn eu cymunedau. 

Mae gan Ynys Môn fwy na 130 o aelodau o staff, sy’n cynnwys staff gweithredol, cymunedol a diogelwch tân busnes. Mae gorsaf criw dydd yng Nghaergybi, ac mae criw yno rhwng 12.00pm a 10pm, gyda system ar gael yn ôl y galw yn ategu hyn y tu allan i’r oriau hyn, ac yn ystod yr oriau hyn. Mae chwe gorsaf ar-alwad, sef yn Amlwch, Biwmares, Benllech, Llangefni, Porthaethwy a Rhosneigr, ac maen nhw hefyd yn darparu gofal gwerthfawr yn eu cymuned. 

Mae’r gorsafoedd hyn yn defnyddio cyfanswm o 17 o beiriannau pwmpio ac 8 peiriant arbennig sy’n darparu amrywiaeth o offer arbenigol ar gyfer delio â llawer o wahanol fathau o ddigwyddiadau, o Wrthdrawiadau Traffig ar y Ffyrdd i ddigwyddiadau dŵr. 

Diogelwch Tân Busnes 

Mae diogelwch tân busnes yn cynnwys rheolwr penodol ar gyfer cydymffurfiaeth a thri swyddog cydymffurfiaeth, ac maent wedi’u lleoli yn y swyddfeydd ardal yng Nghaernarfon a Llangefni. Mae’r tîm yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i holl ardaloedd Gwynedd ac Ynys Môn. 

Diogelwch Tân Cymunedol 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi ymrwymo i ostwng nifer y marwolaethau a’r anafiadau oherwydd tân, a hynny drwy ddarparu diogelwch tân cymunedol a busnes, yn enwedig drwy roi sylw i bobl ifanc ac oedrannus a’r rhai mwyaf bregus yn yr ardaloedd hyn.

Mae tîm Diogelwch Tân Cymunedol Gwynedd a Môn ar gael i ymweld a darparu cyngor ymarferol am ddiogelwch tân yn rhad ac am ddim, gan gynnwys gosod larymau mwg AM DDIM yn eich cartref. Rydym yn annog yr holl drigolion i sicrhau bod ganddyn nhw larwm mwg gweithredol. 

Partneriaethau 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â phob Awdurdod Lleol, cyrff Cyhoeddus, Preifat ac yn y Sector Gwirfoddol i sicrhau bod ein cymunedau’n ddiogel rhag tân. Rydym yn gwneud hyn drwy rannu ein system atgyfeirio gydag asiantaethau yr ydym yn ymddiried ynddynt er mwyn i ni allu dyrannu’r adnoddau i ddarparu archwiliadau Diogel ac Iach i’r bobl sydd fwyaf agored i niwed. 

Mae gweithio mewn partneriaeth yn agwedd bwysig ar Ddiogelwch Cymunedol, ac rydym yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau gyda’r Heddlu, Cynghorau Gwynedd ac Ynys Môn, Timau Troseddau Ieuenctid (YOT)a’r sector gwirfoddol. Mae’r prosiectau hyn yn amrywio o gynllun y Ffenics a digwyddiadau diogelwch ar y ffyrdd sy’n targedu pobl ifanc ac oedolion ifanc, i ffeiriau cymunedol ar gyfer Diogelwch yn y Cartref, sy’n darparu cyngor am ddiogelwch tân i’r henoed. 
 
Mae gweithio ar y cyd yn hynod effeithiol am gyflawni ein nod o sicrhau bod ein cymunedau’n llefydd mwy diogel i fyw yddynt, i weithio ynddynt ac i ymweld â nhw. 

 

Tlodi Plant 

Y Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 sy’n darparu’r fframwaith statudol ar gyfer mynd i’r afael â thlodi plant yng Nghymru. Mae Adran 5 o’r Mesur yn datgan y canlynol: os bydd y sefydliad wedi cael cytundeb dan adran 25 o Ddeddf Plant 2004 gyda phob awdurdod lleol yn ei ardal, mae ei ddyletswydd i gyhoeddi ei strategaeth ei hun wedi cael ei chyflawni. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn aelod gweithredol o Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ymhob un o’r chwe awdurdod unedol. 

Cliciwch yma yma i weld strategaeth Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Gwynedd
 
Cliciwchyma i weld strategaeth Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Ynys Môn

 

Archwiliadau Diogel ac Iach 
 
I gael archwiliad diogel ac iach, ffoniwch 0800 169 1234 am ddim, anfonwch neges e-bost i cfs@nwales-fireservice.org.uk neu ffoniwch y Swyddfa Diogelwch Cymunedol ar 01286 662 999.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen